Pla d'estudis Grau en Pedagogia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Pedagogia

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Podeu consultar com configurar l’optativitat/Mencions de la titulació: OPTATIVITAT I MENCIONS

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 36 24    
2n curs 24 36    
3r curs   60    
4t curs   18 30 12
Totals 60 138 30 12

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Gestió de la Formació i d'Institucions Socioeducatives
Menció en Orientació Educativa

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris (*)
Educació i Contexts Educatius (*)
Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu (*)
Educació Digital i Socioemocional (*)
Aspectes Biopsicològics de la Persona
Teories i Història de l'Educació
El Procés d'Ensenyament Aprenentatge
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Investigar en Educació
L'Organització i els Grups (1)
Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes
Antropologia i Filosofia de l'Educació
Bases Sociopolítiques de l'Educació
3r curs 4t curs
Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions
Innovació Educativa
Orientació Escolar
Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives
Direcció i Lideratge d'Institucions Educatives
Orientació Professional
Educació Comparada
Economia i Planificació de l'Educació
Pràcticum I (1) (2)
Treball de Final de Grau
Pràcticum II

(*) Aquestes assignatures són comunes a tots els graus de la Facultat.
(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen des dels CFGS d'Animació Sociocultural i d'Animació Sociocultural i Turística.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen des dels CFGS d'Integració Social (LOGSE i LOE).
 

Assignatures optatives

4t curs
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Gestió de la Formació i d'Institucions Socioeducatives Menció en Orientació Educativa
Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
Formació per al Treball (2)
Estratègies Didàctiques per a la Formació de Persones Adultes
Supervisió i Inspecció Educativa
Educació en Entorns Virtuals (E-learning)
Avaluació de Centres i Professors
Gestió i Desenvolupament dels Recursos Humans en les Organitzacions
Models Internacionals de Qualitat
Assessorament Pedagògic
Estratègies de Mediació
Educació en Contextos de Diversitat (2)
Educació per a la Ciutadania (1) (2)
Educació, Sostenibilitat i Consum
Educació i Cooperació per al Desenvolupament
Deontologia i Desenvolupament Professional del Personal Pedagog
Assessorament Pedagògic

No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.

(1) Aquesta assignatura es pot convalidar als estudiants que accedeixen des dels CFGS d'Animació Sociocultural i d'Animació Sociocultural i Turística.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen des dels CFGS d'Integració Social (LOGSE i LOE).
Més informació.