Pla d'estudis Grau en Pedagogia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 105047 - Aspectes biopsicològics de la persona (2020-21)

 103682 - Comunicació i interacció educativa I (2020-21)

 103683 - Comunicació i interacció educativa II (2020-21)

 101644 - Educació i contextos educatius (2020-21)

 105046 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació

 101634 - El procés d'ensenyament aprenentatge (2020-21)

 105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris (2020-21)

 101662 - Teories i història de l'educació (2020-21)

2n curs

 103520 - Antropologia i Filosofia de l'Educació (2020-21)

 101657 - Bases sociopolítiques de l'educació (2020-21)

 101653 - Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes (2020-21)

 101655 - Investigar en educació (2020-21)

 101642 - L'organització i els grups (2020-21)

3r curs

 103523 - Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives (2020-21)

 103524 - Direcció i Lideratge d'Institucions Educatives (2020-21)

 103528 - Economia i Planificació de l'Educació (2020-21)

 103527 - Educació Comparada (2020-21)

 103522 - Innovació Educativa (2020-21)

 103521 - Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions (2020-21)

 103525 - Orientació Escolar (2020-21)

 103526 - Orientació Professional (2020-21)

 103686 - Pràcticum I (2020-21)

4t curs

 103687 - Pràcticum II (2020-21)

 101628 - Treball de final de grau (2020-21)

Optatives

 101660 - Avaluació de centres i professors (2020-21)

 101636 - Educació en contextos de diversitat (2020-21)

 101646 - Educació i cooperació per al desenvolupament (2020-21)

 101661 - Educació per a la ciutadania (2020-21)

 101639 - Educació, sostenibilitat i consum

 101637 - Estratègies de mediació (2020-21)

 101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes (2020-21)

 101635 - Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions (2020-21)

 101643 - Supervisió i inspecció educativa (2020-21)

 101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) (2020-21)