Pla d'estudis Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Horaris

Matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Visions Geogràfiques 
 • Economia, Territori i Sostenibilitat
 • Fonaments d’Ordenació del Territori
 • Introducció a la Cartografia
 • Grans Temes de la Història
2n semestre
 • Fonaments de Geografia Física
 • Urbanització i Transformació del Territori
 • Mètodes i Tècniques per a l’Anàlisi Espacial
 • Introducció a l’Antropologia Social i Cultural
 • Sistemes d’Informació Geogràfica
1r semestre
 • Demografia i Societats Contemporànies
 • Canvi Climàtic i Riscos Ambientals
 • Lloc, Societat i Cultura
 • Teories de la Planificació Territorial
 • Mètodes Quantitatius i Estadístics
2n semestre
 • Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya
 • Geomorfologia
 • Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria
 • Mètodes Qualitatius i Treball de Camp
 • Règim Jurídic de la Planificació
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Pensament Geogràfic
 • Polítiques i Administració Territorials
 • Planificació, Planejament i Avaluació
 • Dinàmiques de l’Aigua, l’Energia i els Recursos Naturals
 • Anàlisi Demogràfica
2n semestre
 • Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte
 • Anàlisi Espacial i Models
 • Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i Transport
 • Tècniques de Representació i Disseny Territorial
 • Biodiversitat i Hàbitats
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Geografia de les Desigualtats
 • Interpretació i Avaluació del Paisatge
 • Ciutats, Globalització i Sostenibilitat
 • Planificació d’Àrees Rurals i de Muntanya
 • Desenvolupament Local i Territorial
 • Planificació i Gestió de l’Aigua
 • Tècniques de Laboratori i Treball de Camp
 • Geografia i Gènere
 • Planificació i Gestió del Turisme
 • Planificació d’Espais Litorals
 • Mobilitat Sostenible i Territori
 • Planificació i Gestió de l’Energia
 • Teledetecció
 • Demografia Local Aplicada
 • Sistemes d’Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació
 • Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Romanès, Èuscar, Gallec) (*)
 • Pràctiques Professionals

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte Pràctiques Externes, que és de 12 crèdits.
(*) D’aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.