Pla d'estudis Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS que ha de cursar-se l’últim curs de la titulació. Preveu un treball autònom de l’estudiant amb la guia d’un/a docent-tutor/a, responsable de fer-ne el seguiment.  

L’objectiu de l’assignatura és la realització d’un treball en el qual l’estudiant demostri el domini de les competències adquirides i la capacitat per integrar coneixements obtinguts.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Guia Docent