Pla d'estudis Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Competències bàsiques

 


 

Coneixements

 • Descriure el Planeta Terra com un sistema integrat per diferents dimensions espaciotemporals i elements físics, ambientals i socials.
 • Relacionar els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials i ambientals a entorns rurals i urbans.
 • Associar coneixements de diverses disciplines socials i ambientals en la descripció i la interpretació de les dinàmiques espacials vinculades a les transformacions territorials.
 • Identificar diferents enfocaments teòrics en ciències socials afins implicats en la comprensió de fenòmens socials i culturals.
 • Reconèixer les tècniques i les metodologies més adequades per a la integració d'aspectes científics, socials, tecnològics i econòmics del medi ambient i la planificació territorial en el desenvolupament de projectes concrets.
 • Identificar la diversitat de paisatges i la transformació geogràfica relacionats amb els processos físics i ambientals
 • Esmentar la normativa bàsica legal de planejament en projectes de planificació i gestió territorial i ambiental.
 • Identificar la diversitat i la transformació geogràfica, a escala mundial, dels processos humans utilitzant els conceptes principals relacionats amb la demografia, la geografia del gènere i altres camps de la geografia social.

Habilitats

 • Analitzar la relació de la societat amb el territori aplicant-hi el marc conceptual i teòric propi de la geografia.
 • Interpretar mitjançant una anàlisi sistemàtica elements ambientals, demogràfics, urbans, rurals i paisatgístics a diferents escales geogràfiques.
 • Resoldre, en l'àmbit introductori, reptes geogràfics, ambientals i territorials plantejats per actors locals en un estudi concret.
 • Aplicar els mètodes d'anàlisi qualitativa i de treball de camp en la interpretació dels processos territorials i ambientals.
 • Utilitzar tècniques i eines estadístiques i de representació gràfica, en l'anàlisi dels processos territorials i ambientals.
 • Fer servir tècniques i eines cartogràfiques i de la geoinformació en l'anàlisi dels processos territorials i ambientals.
 • Aplicar les eines de gestió del territori adequades per a la planificació territorial i ambiental (sistemes d'informació geogràfica, bases de dades, entre altres).
 • Proposar mitjançant l'anàlisi solucions a conflictes relacionats amb el medi ambient, la planificació territorial o un àmbit afí.
 • Interpretar dades rellevants dins una àrea d'estudi relacionada amb la geografia, el medi ambient, la planificació territorial o àmbits afins que incloguin una reflexió ètica.
 • Avaluar solucions a problemes complexos en el camp de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial.

Competències

 • Integrar canvis en els mètodes i processos de l'àmbit de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Actuar en l'àmbit de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental de l'activitat pròpia en l'àmbit acadèmic i/o professional.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Identificar i avaluar en l'àmbit de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial desigualtats per raó de sexe/gènere des d'una perspectiva interseccional.
 • Comunicar de forma clara i sintètica informació relacionada amb la geografia, el medi ambient, la planificació territorial i àmbits afins a diferents nivells, usant el llenguatge i les eines adequades.
 • Gestionar amb iniciativa, proactivitat i capacitat d'adaptació els nous reptes dins l'àmbit de la geografia, el medi ambient, la planificació territorial i àmbits afins.
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció al territori que aborden problemes sociodemogràfics i ambientals.