Pla d'estudis Grau en Educació Social

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Educació Social

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Podeu consultar com configurar l’optativitat/Mencions de la titulació: OPTATIVITAT I MENCIONS

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 36 24    
2n curs 24 36    
3r curs   42 18  
4t curs   18 36 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Educació de Nens i Joves
Menció en Educació d'Adults
Menció en Educació Sociocomunitària

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

Primer curs Segon curs
 • Educació i Contextos Educatius (*)
 • Comunicació i Interacció Educativa I i II (*)
 • Aspectes Biopsicològics de la Persona
 • Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris (*)
 • Teories i Història de l'Educació
 • El Procés d'Ensenyament Aprenentatge
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Antropologia i Filosofia de l'Educació
 • Bases Sociopolítiques de l'Educació
 • L'Organització i els Grups (1)
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes
 • Investigar en Educació
Tercer curs  Quart curs
 • Pedagogia Social (2)
 • Gestió d'Institucions Socioeducatives
 • Educació amb les Persones Adultes
 • Educació de Nens i Joves
 • Fonaments de l'Educació Sociocomunitària (1)
 • Pràcticum I (1) (2)
 • Pràcticum II
 • Treball de Final de Grau

(*) Aquestes assignatures són comunes a tots els graus de la Facultat.
(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen als estudis des dels CFGS d'Animació Sociocultural i d'Animació Sociocultural i Turística.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen als estudis des del CFGS d'Integració Social.

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. Cada curs s'aproven les assignatures que s'ofereixen a l'alumnat.
 

Tercer i quart cursos  
 • Infància i Adolescència en Risc
 • Alfabetització Funcional i Aprenentatge de Segones Llengües
 •  Inserció Social de les Persones amb Discapacitat (2)
 • Educació Social Comparada
 • Anàlisi de Recerques Aplicades a l'Educació Social
 • Debats Oberts d'Educació
 • Desenvolupament Cultural Comunitari (1)
 •  Treball Social i Discriminació 

Els estudiants que desitgin aprofundir la seva formació en un dels tres àmbits específics en els quals se centra la titulació, podran realitzar una menció de 30 crèdits, cursant les assignatures optatives corresponents. 

Menció en Educació de Nens i Joves    Menció en Educació d'Adults Menció en Educació Sociocomunitària
 • Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves
 • Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
 • Estratègies de Mediació
 • Institucions de Justícia i Reeducació
 • Educació en Contextos de Diversitat (2)
 • Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes
 • Estratègies de Mediació
 • Orientació i Inserció Sociolaboral (1) (2)
 • Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants (2)
 • Institucions de Justícia i de Reeducació
 • Educació per a la Salut
 • Democràcia i Participació Social
 • Educació i Cooperació per al Desenvolupament
 • Estratègies de Mediació
 • Educació, Sostenibilitat i Consum
 • Educació per a la Ciutadania (1) (2)

(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen als estudis des del CFGS d'Animació Sociocultural i d'Animació Sociocultural i Turística.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als estudiants que accedeixen als estudis des del CFGS d'Integració Social.