Pla d'estudis Grau en Educació Infantil

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Educació Infantil

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 36 24    
3r curs 10 50    
4t curs   24 30 6
Totals 100 104 30 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
Menció en Educació Musical
Menció en Educació Performativa de les Arts (denominació pendent de l'avaluació d'AQU)

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Educació i Contextos Educatius
 • Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris
 • Comunicació i Interacció Educativa I i II
 • Desenvolupament de la Personalitat (0-6 anys)
 • Context Social i Gestió Escolar
 • Pràcticum I (**) 
 • Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos
 • Societat, Família i Escola (*)
 • Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 anys)
 • Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents
 • Els Centres Educatius d'Educació Infantil
 • Aspectes Instrumentals de les Llengües
 • Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil
 • Pràcticum II (*)
 • Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació
3r curs 4t curs
 • Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
 • Infància, Salut i Alimentació (*)
 • Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social  en Educació Infantil I i II
 • Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil
 • Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I i II
 • Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I
 • Les Matemàtiques en el Currículum d'Educació Infantil
 • Educació Corporal i Psicomotriu en els Centres d'Educació Infantil I
 • Pràcticum III
 • La Pràctica Matemàtica en l'Aula d'Educació Infantil
 • Educació Corporal i Psicomotriu en els Centres d'Educació Infantil II
 • Didàctica de la Música en l'Etapa de Educació Infantil II
 • Pràcticum IV
 • Treball de Final de Grau

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des del CFGS d'Educació Infantil (fins a 34 crèdits en funció de les optatives cursades al cicle formatiu).

(**) L'assignatura de Pràcticum I és continuació de l'assignatura Context Social i Gestió Escolar, per tant, caldrà cursar-la en el mateix curs acadèmic.

Assignatures optatives

4t curs  
 • Narrativa i Poesia en Educació Infantil
 • La Llengua Estrangera en Educació Infantil
 • L'Activitat Didàctica en el Cicle 0-3 (*)
 • Joc i Moviment en Educació Infantil
 • Projectes Globalitzadors des de les Ciències Socials en Educació Infantil
 • L'Experimentació en Educació Infantil
 • Joc i Activitat Matemàtica en Educació Infantil
 • Biblioteca Escolar
 • Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
 • Estratègies de Mediació
 • L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític
 • Educació, Sostenibilitat i Consum
 • Religió, Cultura i Valors 

Menció en Educació Performativa de les Arts (la denominació d'aquesta menció està pendent de l'avaluació d'AQU)

 • Infanteses: Narratives Inclusives a través de l'Art
 • Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge
 • Innovació Didàctica en les Arts Visuals
 • Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística
 • Projectes Artístics

Per obtenir una menció s'han de cursar 30 crèdits vinculats a l'itinerari. Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
Per accedir a la Menció en Educació Musical s'ha d'acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Com a alternativa es proposarà fer una prova i els resultats es publicaran abans del període de matrícula.


Menció en Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
 
 • Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge en Educació Infantil
 • Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu en Educació Infantil
 • Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta en Educació Infantil
 • Necessitats Educatives Específiques Sensorials en Educació Infantil
 •  Acollida Lingüística a l'Escola
Menció en Educació Musical
 • Llenguatge Musical (anual)
 • Didàctica de la Música I
 • Anàlisi, Audició i Creació / 3 cr.
 • Veu, Direcció i Cançó (anual)
 • Projectes Musicals en Educació Infantil
 • Didàctica de la Música II / 3 cr.

Cada curs s'aproven les assignatures optatives que s'ofereixen a l'alumnat.

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des del CFGS d'Educació Infantil (fins a 34 crèdits en funció de les optatives cursades al cicle formatiu).