Pla d'estudis Grau en Educació Infantil

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102007 - Context social i gestió escolar

 102024 - Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)

 106734 - Educació Digital i Socioemocional

 101644 - Educació i contextos educatius

 106733 - Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu

 105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

 102022 - Pràcticum I

2n curs

 102012 - Els centres educatius d'educació infantil

 101997 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos

 102000 - Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents

 102023 - Processos educatius i aprenentatge (0-6 anys)

 102006 - Societat, família i escola

 102011 - Teories i pràctiques contemporànies en educació

 102015 - Aspectes instrumentals de les llengües

 103679 - Didàctica de la llengua oral en educació infantil

 102021 - Pràcticum II

3r curs

 105050 - Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil

 102005 - Infància, salut i alimentació

 103680 - Didàctica de la llengua escrita i la literatura en educació infantil

 104075 - Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I

 101989 - Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil I

 101988 - Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil II

 105048 - Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I

 101992 - Educació de les arts visuals en educació infantil I

 101991 - Educació de les arts visuals en educació infantil II

 101986 - Les matemàtiques en el currículum d'educació infantil

 102020 - Pràcticum III

4t curs

 104076 - Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II

 105049 - Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II

 101987 - La pràctica matemàtica a l'aula d'educació infantil

 102019 - Pràcticum IV

 102018 - Treball de final de grau

Optatives

 101999 - Acollida lingüística a l'escola

 106076 - Anàlisi, Audició i Creació

 102002 - Biblioteca escolar

 102039 - Didàctica de la música I

 106079 - Didàctica de la Música II

 101639 - Educació, sostenibilitat i consum

 101637 - Estratègies de mediació

 106073 - Infanteses: Narratives Inclusives a través de l'Art

 102034 - Innovació Didàctica en les Arts Visuals

 101985 - Joc i activitat matemàtica en educació infantil

 101998 - Joc i moviment en educació infantil

 102009 - L'activitat didàctica en el cicle 0-3

 106078 - L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític

 106450 - L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil

 102004 - L'experimentació en educació infantil

 102032 - Llenguatge musical

 102031 - Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística

 102001 - Narrativa i poesia en educació infantil

 105053 - Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta en Educació Infantil

 105052 - Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu en Educació Infantil

 105051 - Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge en Educació Infantil

 105054 - Necessitats educatives específiques sensorials en Educació Infantil

 102030 - Projectes Artístics

 102016 - Projectes globalitzadors des de les ciències socials en educació infantil

 102008 - Projectes musicals en educació infantil

 102017 - Religió, cultura i valors

 101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

 106074 - Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge

 106075 - Veu, Direcció i Cançó