Pla d'estudis Grau en Educació Infantil

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Educació Infantil

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Podeu consultar com configurar l’optativitat/Mencions de la titulació: OPTATIVITAT I MENCIONS

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 36 24    
3r curs 10 50    
4t curs   24 30 6
Totals 100 104 30 6

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
Menció en Educació Musical
Menció en Educació Performativa de les Arts

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Educació i Contextos Educatius
 • Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris
 • Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu
 • Educació Digital i Socioemocional
 • Desenvolupament de la Personalitat (0-6 anys)
 • Context Social i Gestió Escolar
 • Pràcticum I (**) 
 • Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos
 • Societat, Família i Escola (*)
 • Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 anys)
 • Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents
 • Els Centres Educatius d'Educació Infantil
 • Aspectes Instrumentals de les Llengües
 • Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil
 • Pràcticum II (*)
 • Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació
3r curs 4t curs
 • Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
 • Infància, Salut i Alimentació (*)
 • Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social  en Educació Infantil I i II
 • Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil
 • Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I i II
 • Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I
 • Les Matemàtiques en el Currículum d'Educació Infantil
 • Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I
 • Pràcticum III
 • La Pràctica Matemàtica a l'Aula d'Educació Infantil
 • Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II
 • Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II
 • Pràcticum IV
 • Treball de Final de Grau

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des del CFGS d'Educació Infantil (fins a 34 crèdits en funció de les optatives cursades al cicle formatiu).

(**) L'assignatura de Pràcticum I és continuació de l'assignatura Context Social i Gestió Escolar, per tant, caldrà cursar-la en el mateix curs acadèmic.

Assignatures optatives

4t curs  
 • Narrativa i Poesia en Educació Infantil
 • L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil
 • L'Activitat Didàctica en el Cicle 0-3 (*)
 • Joc i Moviment en Educació Infantil
 • Projectes Globalitzadors des de les Ciències Socials en Educació Infantil
 • L'Experimentació en Educació Infantil
 • Joc i Activitat Matemàtica en Educació Infantil
 • Biblioteca Escolar
 • Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
 • Estratègies de Mediació
 • Educació, Sostenibilitat i Consum
 • Religió, Cultura i Valors
 • L'Actualitat i les Ciències Socials en l'Educació Primària: la Formació del Pensament Crític 

Menció en Educació Performativa de les Arts

 • Infanteses: Narratives Inclusives a través de l'Art
 • Territoris de l'Art Contemporani com a Espais d'Aprenentatge
 • Innovació Didàctica en les Arts Visuals
 • Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística
 • Projectes Artístics

Per obtenir una menció s'han de cursar 30 crèdits vinculats a l'itinerari. Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
Per accedir a la Menció en Educació Musical s'ha d'acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Com a alternativa es proposarà fer una prova i els resultats es publicaran abans del període de matrícula.


Menció en Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil
 
 • Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge en Educació Infantil
 • Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu en Educació Infantil
 • Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta en Educació Infantil
 • Necessitats Educatives Específiques Sensorials en Educació Infantil
 •  Acollida Lingüística a l'Escola
Menció en Educació Musical
 • Llenguatge Musical (anual)
 • Didàctica de la Música I
 • Didàctica de la Música II / 3 cr.
 • Anàlisi, Audició i Creació / 3 cr.
 • Veu, Direcció i Cançó (anual)
 • Projectes Musicals en Educació Infantil

Cada curs s'aproven les assignatures optatives que s'ofereixen a l'alumnat.

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des del CFGS d'Educació Infantil (fins a 34 crèdits en funció de les optatives cursades al cicle formatiu).