Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104381 - Àlgebra Lineal  CAT ESP ENG

104388 - Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics  CAT ESP ENG

104387 - Càlcul en Diverses Variables  CAT ESP ENG

104382 - Càlcul en Una Variable  CAT ESP ENG

104390 - Càlcul Numèric  CAT ESP ENG

104384 - Fonaments de Computadors  CAT ESP ENG

104383 - Iniciació a la Programació  CAT ESP ENG

104386 - Probabilitat  CAT ESP ENG

104389 - Programació Orientada als Objectes  CAT ESP ENG

104385 - Programari de Sistema  CAT ESP ENG

2n curs

104400 - Anàlisi Complexa i de Fourier  CAT ESP ENG

104399 - Anàlisi de Dades Complexes  CAT ESP ENG

104394 - Bases de Dades Relacionals  CAT ESP ENG

104397 - Equacions Diferencials Ordinàries  CAT ESP ENG

104398 - Intel·ligència Artificial  CAT ESP ENG

104395 - Mètodes Numèrics i Probabilístics  CAT ESP ENG

104392 - Modelització i Inferència  CAT ESP ENG

104396 - Optimització  CAT ESP ENG

104393 - Tècniques de Disseny d'Algoritmes  CAT ESP ENG

104391 - Visualització 3D  CAT ESP ENG

Optatives

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG