Pla d'estudis Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Horaris

Matí.

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Àlgebra Lineal
 • Càlcul en una Variable
 • Iniciació a la Programació
 • Fonaments de Computadors
 • Programari de Sistema
2n semestre
 • Probabilitat
 • Càlcul en Diverses Variables
 • Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics
 • Programació Orientada als Objectes
 • Càlcul Numèric
1r semestre
 • Visualització 3D
 • Modelització i Inferència
 • Tècniques de Disseny d’Algoritmes
 • Bases de Dades Relacionals
 • Equacions Diferencials Ordinàries
2n semestre
 • Optimització
 • Mètodes Numèrics i Probabilístics
 • Intel·ligència Artificial
 • Anàlisi de Dades Complexes
 • Anàlisi Complexa i de Fourier
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Física, Abstracció i Computació
 • Aprenentatge Computacional
 • Computació d’Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació
2n semestre
 • Sistemes Distribuïts i el Núvol
 • Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund
 • Informació Quàntica
 • Bases de Dades No Relacionals
 • Modelització i Simulació
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Anàlisi de Dades Financeres
 • Anàlisi de Dades Temporals
 • Mètodes d’Anàlisi en Ciències de la Salut
 • Bioinformàtica
 • Anàlisi de Dades en Astrofísica
 • Gestió de Projectes de Dades
 • Informació i Seguretat
 • Anàlisi Topològica de Dades
 • Teoria de Jocs
 • Internet de les Coses
 • Processament de Llenguatge Natural
 • Visió per Computador
 • Simulació d’Altes Prestacions
 • Química Computacional
 • Llibreries Matemàtiques d’Altes Prestacions
 • Pràctiques Professionals
 • Temes de Ciència Actual

 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte Pràctiques Professionals, que és de 12 crèdits.