Pla d'estudis Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104381 - Àlgebra Lineal

 104388 - Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics

 104387 - Càlcul en Diverses Variables

 104382 - Càlcul en Una Variable

 104390 - Càlcul Numèric

 104384 - Fonaments de Computadors

 104383 - Iniciació a la Programació

 104386 - Probabilitat

 104389 - Programació Orientada als Objectes

 104385 - Programari de Sistema

2n curs

 104400 - Anàlisi Complexa i de Fourier

 104399 - Anàlisi de Dades Complexes

 104394 - Bases de Dades Relacionals

 104397 - Equacions Diferencials Ordinàries

 104398 - Intel·ligència Artificial

 104395 - Mètodes Numèrics i Probabilístics

 104392 - Modelització i Inferència

 104396 - Optimització

 104393 - Tècniques de Disseny d’Algoritmes

 104391 - Visualització 3D

3r curs

 104403 - Aprenentatge Computacional

 104409 - Bases de Dades No Relacionals

 104404 - Computació d’Altes Prestacions

 104401 - Equacions en Derivades Parcials

 104402 - Física, Abstracció i Computació

 104408 - Informació Quàntica

 104410 - Modelització i Simulació

 104406 - Sistemes Distribuïts i el Núvol

 104405 - Teoria de la Informació

 104407 - Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund

4t curs

 104411 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104416 - Anàlisi de Dades en Astrofísica

 104412 - Anàlisi de Dades Financeres

 104413 - Anàlisi de Dades Temporals

 104419 - Anàlisi Topològica de Dades

 104415 - Bioinformàtica

 104418 - Informació i Seguretat

 104421 - Internet de les Coses

 104414 - Mètodes D’anàlisi en Ciències de la Salut

 104424 - Simulació d’Altes Prestacions

 104420 - Teoria de Jocs

 104423 - Visió per Computador