Matrícula Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Formulari de prematrícula

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Cal enviar la documentació que acrediti la gratuïtat o bonificació a través del següent formulari:

Formulari de documentació de la teva gestió acadèmica

En quin cas cal enviar documentació per acreditar la bonificació o gratuïtat?

  • Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un curs anterior per exemple).
  • Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.

Posteriorment, abans del 7 de novembre, cal lliurar, presencialment o per correu certificat, l’original o una còpia compulsada a la gestió acadèmica. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar el preu de la de matrícula i cobrar l’import corresponent.

 

Terminis de lliurament de la documentació:

Els estudiants que no siguin de nou accés només hauran de presentar documentació relativa a bonificacions o descomptes en el supòsit que els hi hagi caducat i no hagin presentat prèviament la renovació.

  • En cas de tenir 28 anys o més, cal presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB. 
  • En algunes  assignatures o  graus és obligatori contractar l'assegurança complementària, que sortirà preseleccionada a la matrícula.
  • En els casos en els que una assignatura requereix estar en contacte amb menors d'edat és necessari que a l’inici de curs lliuri al centre on es desenvolupi aquesta assignatura, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que acrediti  la manca de delictes d'aquest tipus. Aquesta informació apareix a pantalla quan es fa la matrícula. 
                                            SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2022-23 Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Per poder gaudir provisionalment de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2022-2023 i complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques.

Al mes de setembre hauràs d’entrar novament al formulari de sol·licitud per actualitzar les dades indicant la titulació i universitat en què t’has matriculat.

Beca equitat Un cop iniciat el curs acadèmic, en el cas de no haver sol·licitat la beca de Règim General o bé d’incomplir els seus requisits acadèmics, pots sol·licitar la Beca Equitat a la pàgina de l'AGAUR.
Aquesta beca és per estudiants de grau i de màsters habilitants. 

Si la teva sol·licitud de beca es resol negativament, amb independència de poder interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació cal que abonis cautelarment l'import resultant en un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. 

 

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2022-2023 Documentació acreditativa
Títol de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya

No és necessari presentar-lo si el vas lliurar a primer curs.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.

Títol de família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes

Títol de família nombrosa / carnet vigent, només si l’has renovat des de la matrícula anterior.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula. 

Discapacitat  reconeguda del 33% o superior Només si s’ha revisat des de la matrícula anterior, un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).
 

La presentació de la documentació requerida en els terminis indicats és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.