Grau en Estadística Aplicada

L’estadística obté coneixement a partir de l’evidència. A la UAB hi treballem matemàtics i professionals del Servei d’Estadística, en contacte permanent amb les necessitats de la societat

Informació general

  • Facultat de Ciències
  • Campus de Bellaterra
  • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
  • Places: 40
  • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,548
  • Preu per crèdit: 18,46 euros
  • Idioma: Català (80%) i castellà (20%).

  • Calendari acadèmic
  • Modalitat: Presencial
Estadística Aplicada

El món que ens envolta està cada cop més enfocat a la producció de dades: els científics, les indústries, els governs, els ens socials, produeixen enormes quantitats de dades. Els estadístics són els professionals capacitats per a prendre decisions encertades basant-se en aquestes dades.

L’estadística és l’eina que permet obtenir coneixement a partir de l’evidència empírica, per això avui és la tecnologia del mètode científic. La trobem a la base dels controls de qualitat de l’aigua que bevem i dels medicaments que curen les malalties i ens allarguen la vida. També contribueix a la gestió de les polítiques públiques i empresarials. L’estadística té un impacte profund en les nostres vides, ja que és la clau de la descoberta i la innovació.

El desenvolupament de l’estadística ha estat la principal aplicació de la matemàtica al segle XX. Les seves tècniques s’utilitzen en assajos clínics, estudis economètrics i psicomètrics, enquestes de població, etc. A més, és fonamental en els nous desafiaments que representen els grans volums de dades, l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial.

La UAB té un campus multidisciplinari que posa a l’abast dels estudiants problemes i dades biosanitàries, biològiques, econòmiques i socials diverses que permeten posar a prova els coneixements.

Sortides professionals

L'obtenció d'avantatges competitius mitjançant l'ús de dades ha definit la professió de científic de dades. És una professió nova i emergent, situada entre les que presenten més expectatives d'ocupació. La raó és simple: el científic de dades té un paper transversal, perquè el tractament de dades és essencial gairabé en qualsevol sector econòmic, i té coses a dir en qualsevol fenomen social. El científic de dades ha de tenir, preferentment, una formació estadística i/o treballar en un equip multidisciplinari amb estadístics, tot i que possiblement també amb economistes, informàtics, matemàtics i altres titulats.
Alguns exemples de camps concrets en els quals hi ha empreses i institucions que usen l'estadística de manera activa són:
- L'àmbit de l'economia i les finances: anàlisi de dades financeres i concessió de crèdits, recerca sobre sondejos d'opinió, màrqueting i departaments de vendes, anàlisi de la competència i, en general, assessorament, consultoria i identificació de nínxols de mercat.
- L'àmbit de la indústria i dels serveis: disseny d'experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística i optimització de processos de distribució, geolocalització de fenòmens i de persones, comerç al detall i comerç electrònic, recomanació de compres, màrqueting directe, etc.
- L'àmbit de les ciències de la vida, de la salut, la biosanitat i la psicologia: sanitat, medicina, salut pública, gestió hospitalària i atenció sanitària, indústria farmacèutica, sanitat animal, assajos clínics, medi ambient, biologia, agricultura, ciències del mar.
- L'àmbit de les administracions públiques: instituts oficials d'estadística, centres d'estudis sociològics i de tendències socials i d'opinió pública, projeccions demogràfiques, explotació d'informació cadastral, administració local (ciutats intel·ligents, col·laboració ciutadana i relació amb els ciutadans), avaluació de polítiques públiques, etc.
- L'àmbit acadèmic, de la docència i la recerca: ensenyament secundari, docència universitària i recerca, formació continuada, recerca bàsica.
- L'àmbit dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials: premsa, ràdio, televisió, cinema, periodisme d'investigació i de dades. No es pot deixar de banda l'analítica web (visites, visitants, temps a les pàgines, visites noves, pàgines per visita, etc.).

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estadística Aplicada Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació