Pla d'estudis Grau en Estadística Aplicada

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estadística Aplicada

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 66 114 48 12

Període lectiu

Matriculació anual i planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Possibilitat de cursar la via lenta (temps parcial): 30 crèdits en la primera matrícula i entre 24 i 42 crèdits en la resta de matrícules.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Càlcul 1
- Àlgebra Lineal
- Introducció a la Probabilitat
- Eines Informàtiques per a l'Estadística 
- Anàlisi Exploratòria de Dades
2n semestre
- Càlcul 2
- Probabilitat
- Introducció a la Programació
- Obtenció i Emmagatzematge de Dades
- Inferència Estadística 1
1r semestre
- Distribucions Multidimensionals
- Mostreig i Disseny d'Enquestes
- Inferència Estadística 2
- Mètodes Numèrics i Optimització
- Bioinformàtica
2n semestre
- Disseny d'Experiments
- Models Lineals 1
- Processos Estocàstics
- Anàlisi de la Supervivència
- Introducció a l'Econometria
3r curs 4t curs
1r semestre
- Aprenentatge No Supervisat
- Aprenentatge Automàtic 1
- Sèries Temporals
- Models Lineals 2
- Estadística en les Ciències de la Salut
2n semestre
- Modelització de Dades Complexes
- Modelització Avançada
- Simulació i Remostreig
- Mètodes Bayesians
- Aprenentatge Automàtic 2
 
- Treball de Final de Grau
Al

Assignatures optatives

 

4t curs

- Pràctiques Professionals Analista / 12 cr. (*)
- Pràctiques Professionals Assessor / 18 cr. (*)
- Avenços Metodològics
- Complements de Programació
- Visualització de Dades
- Consultoria Estadística
- Anàlisi de Dades Transversals
- Anàlisi de Dades Longitudinals
- Models Estadístics i Psicomètrics
- Temes de Biociència i Ciència
- Fonts de Dades
- Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica
- Salut Pública
- Models Economètrics
- Introducció a l'Enginyeria Financera
- Enginyeria Financera Avançada
- Teoria de Jocs
 

 

(*) Entre l'oferta d'assignatures de Pràctiques Professionals, l'estudiant només podrà cursar una.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.