Accés Grau en Estadística Aplicada

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 21-22

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*)

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Economia de l'Empresa (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)

  •  
9,844
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 5,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
6,650

(*) Es poden convalidar entre 6 i 18 crèdits de la titulació als alumnes que accedeixen des dels CFGS següents: Administració i Finances, Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Comerç Internacional , Desenvolupament d'Aplicacions Web, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Documentació Sanitària, Gestió Comercial i Màrqueting, Indústries de Procés Químic, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat, Química Ambiental, Química Industrial, Salut Ambiental, Secretariat  i Serveis al Consumidor.

Més informació.

Codi de preinscripció

21128

Perfil de l’estudiant

El perfil recomanat per accedir al Grau d'Estadística Aplicada és el d'un estudiant interessat en les tècniques d'anàlisi de la informació i en les seves aplicacions en la presa de decisions en camps molt diversos del coneixement com poden ser les ciències de la vida i de la salut, l'enginyeria, l'economia, la sociologia, les ciències experimentals, etc.

Entre les qualitats desitjables per al futur estudiant d'aquest grau destaquen la capacitat d'anàlisi i de concreció, l'interès pel raonament lògic i la informàtica, una certa habilitat en el càlcul i la capacitat de treballar en equip.
Es recomana haver cursat les assignatures de Matemàtiques o Matemàtiques per a les Ciències Socials al batxillerat.

Formació complementària

  • Curs propedèutic de Física per a científics
  • Curs propedèutic de Matemàtiques per a científics
  • Curs propedèutic de Química per a científics

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).