Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103203 - Càlcul  CAT(2018-19)

103202 - Càlcul de Probabilitats  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103198 - Eines Informàtiques per a l'Estadística  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103191 - Estadística Descriptiva  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103197 - Estructures de Dades i Algorismes  CAT(2018-19)

103196 - Introducció a la Programació  CAT(2018-19)

103200 - Mètodes Algebraics per a l'Estadística  CAT(2018-19)

103199 - Modelització Matemàtica  CAT(2018-19)

103176 - Temes de Biociència i Ciència  CAT(2018-19)

103193 - Programació Lineal  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

2n curs

103201 - Distribucions Multidimensionals  CAT(2018-19)

103207 - Anàlisi de la Supervivència i Fiabilitat  CAT(2018-19)

103209 - Bases de dades  CAT(2018-19)

100130 - Disseny d'experiments  CAT(2018-19)

103178 - Estadística Oficial i Disseny d'Enquestes  CAT(2018-19)

103195 - Inferència Estadística I  CAT(2018-19)

103206 - Inferència Estadística II  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103174 - Models Lineals  CAT(2018-19)

100123 - Mostreig estadístic  CAT(2018-19)

103194 - Optimització i Processos Estocàstics  CAT(2018-19)

3r curs

103208 - Anàlisi de Dades Categòriques  CAT(2018-19)

100122 - Anàlisi multivariant  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103182 - Aplicacions de l'Estadística a la Bioinformàtica  CAT(2018-19)

103181 - Aplicacions de l'Estadística a les Ciències de la Salut  CAT(2018-19)

103179 - Control de Qualitat i Estadística Industrial  CAT(2018-19)

103177 - Introducció a l'Econometria  CAT(2018-19)

103175 - Modelització Avançada  CAT(2018-19)

103204 - Sèries Temporals i Predicció  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

103192 - Simulació, Remostreig i Aplicacions  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

Optatives

103180 - Consultoria Estadística  CAT(2018-19)

103173 - Dades Longitudinals: Temes Avançats en Ciències de la Salut  CAT(2018-19)

103172 - Dades Transversals: Temes Avançats en Ciències de la Salut  CAT(2018-19)

101618 - Demografia local i regional  CAT ESP ENG

103171 - Disseny de l'Assaig Clínic i Metodologia Estadística Aplicada  CAT(2018-19)

103216 - Gestió del Risc  CAT(2018-19)

103215 - Introducció a l'Enginyeria Financera  CAT(2018-19)

101604 - Migracions i societat  CAT ESP ENG

102673 - Millora Genètica  CAT ESP ENG

103170 - Models Estadístics i Psicomètrics  CAT(2018-19)

103212 - Pràctiques Externes de Modalitat Analista  CAT(2018-19)

103211 - Pràctiques Externes de Modalitat Assessor  CAT(2018-19)

103210 - Pràctiques Externes de Modalitat Assistent  CAT(2018-19)

103169 - Psicometria  CAT(2018-19)