Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103203 - Càlcul  CAT

103202 - Càlcul de Probabilitats  CAT ENG

103198 - Eines Informàtiques per a l'Estadística  CAT ENG

103191 - Estadística Descriptiva  CAT ENG

103197 - Estructures de Dades i Algorismes  CAT

103196 - Introducció a la Programació  CAT

103200 - Mètodes Algebraics per a l'Estadística  CAT

103199 - Modelització Matemàtica  CAT

103176 - Temes de Biociència i Ciència  CAT

103193 - Programació Lineal  CAT ENG

2n curs

103201 - Distribucions Multidimensionals  CAT

103207 - Anàlisi de la Supervivència i Fiabilitat  CAT

103209 - Bases de dades  CAT

100130 - Disseny d'experiments  CAT

103178 - Estadística Oficial i Disseny d'Enquestes  CAT

103195 - Inferència Estadística I  CAT

103206 - Inferència Estadística II  CAT ENG

103174 - Models Lineals  CAT

100123 - Mostreig estadístic  CAT

103194 - Optimització i Processos Estocàstics  CAT

3r curs

103208 - Anàlisi de Dades Categòriques  CAT

100122 - Anàlisi multivariant  CAT ENG

103182 - Aplicacions de l'Estadística a la Bioinformàtica  CAT

103181 - Aplicacions de l'Estadística a les Ciències de la Salut  CAT

103179 - Control de Qualitat i Estadística Industrial  CAT

103177 - Introducció a l'Econometria  CAT

103205 - Mineria de Dades  CAT(2017-18)

103175 - Modelització Avançada  CAT

103204 - Sèries Temporals i Predicció  CAT ENG

103192 - Simulació, Remostreig i Aplicacions  CAT ENG

4t curs

103166 - Treball de Final de Grau  CAT

Optatives

103180 - Consultoria Estadística  CAT

103173 - Dades Longitudinals: Temes Avançats en Ciències de la Salut  CAT

103172 - Dades Transversals: Temes Avançats en Ciències de la Salut  CAT

101618 - Demografia local i regional  CAT ESP

103171 - Disseny de l'Assaig Clínic i Metodologia Estadística Aplicada  CAT

103216 - Gestió del Risc  CAT

103222 - Informàtica Avançada  CAT(2017-18)

103215 - Introducció a l'Enginyeria Financera  CAT

101604 - Migracions i societat  CAT ENG

102673 - Millora Genètica  CAT

103221 - Modelització i Simulació de Sistemes  CAT(2017-18)

103214 - Models Economètrics  CAT(2017-18)

103170 - Models Estadístics i Psicomètrics  CAT

103212 - Pràctiques Externes de Modalitat Analista  CAT

103211 - Pràctiques Externes de Modalitat Assessor  CAT

103210 - Pràctiques Externes de Modalitat Assistent  CAT

103220 - Programació de Controls Numèrics  CAT(2017-18)

103169 - Psicometria  CAT

103219 - Simulació Numèrica  CAT(2017-18)

103218 - Tractament Digital del Senyal  CAT(2017-18)