Pla d'estudis Grau en Estadística Aplicada

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104843 - Àlgebra Lineal (2020-21)

 104853 - Anàlisi Exploratòria de Dades (2020-21)

 104844 - Càlcul 1 (2020-21)

 104845 - Càlcul 2 (2020-21)

 104849 - Eines Informàtiques per a l'Estadística (2020-21)

 104855 - Inferència Estadística 1 (2020-21)

 104846 - Introducció a la Probabilitat (2020-21)

 104850 - Introducció a la Programació (2020-21)

 104851 - Obtenció i Emmagatzematge de Dades (2020-21)

 104847 - Probabilitat (2020-21)

2n curs

 104848 - Mètodes Numèrics i Optimització (2020-21)

 104867 - Anàlisi de la Supervivència (2020-21)

 104869 - Aprenentatge No Supervisat (2020-21)

 104872 - Bioinformàtica (2020-21)

 104862 - Disseny d'Experiments (2020-21)

 104857 - Distribucions Multidimensionals (2020-21)

 104856 - Inferència Estadística 2 (2020-21)

 104860 - Models Lineals 1 (2020-21)

 104854 - Mostreig i Disseny d'Enquestes (2020-21)

 104859 - Processos Estocàstics (2020-21)

3r curs

 104870 - Aprenentatge Automàtic 1 (2020-21)

 104871 - Aprenentatge Automàtic 2 (2020-21)

 104873 - Estadística en les Ciències de la Salut (2020-21)

 104874 - Introducció a l'Econometria (2020-21)

 104858 - Mètodes Bayesians (2020-21)

 104864 - Modelització de Dades Complexes (2020-21)

 104861 - Models Lineals 2 (2020-21)

 104863 - Sèries Temporals (2020-21)

 104868 - Simulació i Remostreig (2020-21)

4t curs

 103166 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 104886 - Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica (2020-21)

 104879 - Anàlisi de Dades Longitudinals (2020-21)

 104878 - Anàlisi de Dades Transversals (2020-21)

 104877 - Consultoria Estadística (2020-21)

 104876 - Enginyeria Financera Avançada (2020-21)

 104875 - Introducció a l'Enginyeria Financera (2020-21)

 104890 - Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista (2020-21)

 104891 - Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor (2020-21)