Presentació

El grau en Logopèdia capacita l'alumnat per a l'exercici professional, aportant-li tant les bases científiques sobre les que es sustenta aquesta activitat, com unes pautes ètiques de comportament que aportin legitimitat a l'exercici professional davant del conjunt de la societat. La logopèdia té per objectiu l'avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals (com ara la deglució), el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat. També és funció del logopeda planificar i executar intervencions preventives per reduir la incidència d'aquests trastorns i per millorar les funcions verbals i comunicatives en persones sanes.

La Facultat de Psicologia de la UAB atorga molta importància a la realització de pràctiques per part de l'alumnat. La Facultat va ser pionera en la inclusió d’assignatures de Pràcticum en els seus plans d’estudis donat que la majoria de logopedes exerceixen la seva professió en l’àmbit aplicat. Així mateix, la Facultat disposa d'una àmplia infraestructura de laboratoris docents, aules d’informàtica i espais departamentals que afavoreixen una docència amb un component pràctic innovador.

Juntament amb el professorat dels departaments de la Facultat de Psicologia participa en la docència del grau, professorat procedent de departaments adscrits a altres facultats de la UAB (Medicina, Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació). Aquest origen divers dels docents és un valor afegit ja que complementen amb la seva expertesa la formació multidisciplinària que la logopèdia requereix. A més, això possibilita que l'alumnat disposi en qualsevol d'aquests centres, de les instal·lacions i materials docents específics que precisa per a cada assignatura.

El grau en Logopèdia s'estructura en cinc blocs: bases científiques de la logopèdia; trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals; tècniques i instruments d'avaluació dels trastorns logopèdics; disseny, planificació i aplicació de la intervenció logopèdica, i desenvolupament d'habilitats professionals. El Pla d'estudis inclou un conjunt d'assignatures que permeten aprofundir en el coneixement científic relacionat amb la disciplina i també en els diferents aspectes relatius a la intervenció logopèdica en els àmbits educatiu, neurològic, otorinolaringològic, etc.

 

Perfil de l’estudiant

Els estudiants que vulguin cursar aquests estudis han de ser persones amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar, d'adaptació a l'entorn, que demostrin tant responsabilitat com dedicació. També han de tenir disposició per a la resolució de problemes,  la presa de decisions, l'autoaprenentatge i han de mostrar respecte a la diversitat de valors i cultura de les persones. També ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones. A més, ha de tenir un bon domini de la llengua i una dicció i fluïdesa verbal  adequades.

Sortides professionals

Les sortides professionals de la logopèdia estan relacionades, fonamentalment, amb el treball en els àmbits següents:
  • centres sanitaris públics i privats
  • centres educatius especials
  • mitjans de comunicació
  • grups professionals (actors, cantants, etc.)

Coordinador i equip de coordinació

  • Vicedegana d'Afers Acadèmics i Qualitat Docent: Tatiana Rovira Faixa

          Adreça e-mail:    Tatiana.Rovira@uab.cat
 

  • Coordinador de Logopèdia: Melina Aparici Aznar

          Adreça e-mail:    coordinacio.logopedia@uab.cat 
 

  • Coordinadora d'Intercanvis: Judit Castellà Mate
          Adreça e-mail:      coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

 

  • Coordinadora de Pràcticum: Tomas Blasco Blasco
          Adreça e-mail:     Tomas.blasco@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, proves escrites, treballs, etc. Hi ha possibilitat de reavaluació.

Horaris

Torn de matí i tarda.

Calendari Acadèmic Grau 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21048
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret de set assignatures que són anuals.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Logopèdia
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició