Pla d'estudis Grau en Logopèdia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals
 • Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Valorar de manera crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
 • Demostrar que es comprenen i s'empren correctament la terminologia i la metodologia pròpies de la recerca logopèdica.
 • Demostrar que es comprèn el funcionament de la professió i l'estatus legal del logopeda.
 • Explorar, avaluar i diagnosticar els trastorns de la comunicació i el llenguatge, i emetre'n un pronòstic d'evolució, des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Utilitzar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.
 • Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats, i tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
 • Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i l'ús de pròtesis i ajuts tècnics necessaris adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels pacients.
 • Assessorar les famílies i l'entorn social dels pacients i afavorir-ne la participació i la col·laboració en el tractament logopèdic.
 • Assessorar equips escolars, assistencials i sanitaris en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la logopèdia.
 • Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
 • Demostrar que es coneixen els límits de les pròpies competències i saber identificar si és necessari fer un tractament interdisciplinari.
 • Actuar d'acord amb el codi deontològic de la professió: respectar el secret professional, aplicar criteris professionals de finalització i derivació dels tractaments.
 • Reflexionar i investigar sobre el llenguatge i el seu tractament per contribuir al desenvolupament de la professió.
 • Dominar la terminologia que permeti interactuar de manera eficaç amb altres professionals.
 • Valorar les produccions científiques que sostenen el desenvolupament professional del logopeda.
 • Establir relacions interpersonals amb pacients afectats per alteracions de la comunicació i del llenguatge, de la parla i de la veu, i amb les persones que en tenen cura.
 • Adequar la pròpia comunicació a auditoris diversos segons l'edat, la patologia, etc.
 • Comunicar oralment i per escrit les observacions i les conclusions al pacient, als familiars i a la resta de professionals que intervenen en l'atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques de l'entorn.
 • Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.
 • Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
 • Presentar una producció de la parla, una estructuració del llenguatge i una qualitat de la veu adequades.
 • Observar i escoltar activament en els diferents processos de la intervenció logopèdica.
 • Gestionar la diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies.
 • Dur a terme una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, i una gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.
 • Exercir la professió respectant l'autonomia del pacient i els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics; aplicar els principis de justícia social i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar informació.
 • Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla per desenvolupar en un període establert.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Comprendre, interpretar i expressar oralment i per escrit continguts propis de l'àmbit de la salut en una llengua estrangera.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 • Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació.
 • Prendre decisions i assumir la responsabilitat de les decisions preses.
 • Utilitzar les tècniques de comunicació no verbal per optimitzar les situacions comunicatives.
 • Avaluar la pròpia intervenció professional i la dels altres per optimitzar-la.
 • Treballar en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.
 • Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 • Adaptar-se a situacions noves.
 • Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.