Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101730 - Adquisició i processament del llenguatge  CAT

101700 - Anatomia i fisiologia del sistema nerviós  CAT

101701 - Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla  CAT

101708 - Física acústica i audiologia  CAT

101702 - Fonaments educatius de la logopèdia  CAT

101729 - Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics  CAT

101725 - Lingüística  CAT

101728 - Psicologia evolutiva I: infància  CAT

101731 - Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge  CAT

2n curs

101691 - Mètodes d'investigació en logopèdia  CAT

101727 - Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa  CAT

101703 - Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia  CAT

104142 - Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció  CAT

101710 - Neurologia del llenguatge  CAT

104143 - Patologia de l’audició, la parla, la veu i la deglució  CAT

104145 - Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica  CAT

104146 - Trastorns i avaluació de l’adquisició del llenguatge oral i escrit  CAT

3r curs

101718 - Alteracions de la veu: valoració i intervenció  CAT

104144 - Alteracions de l’audició: valoració i intervenció  CAT

101722 - Alteracions del llenguatge associades a altres patologies  CAT

104147 - Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció  CAT

104148 - Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d’interacció i comunicació alternativa i augmentativa  CAT

101706 - Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit  CAT ESP

101711 - Malalties neurodegeneratives i demències  CAT

101697 - Pràcticum II  CAT

4t curs

104140 - Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals  CAT

104191 - Pràcticum III  CAT

101695 - Pràcticum IV  CAT

101699 - Treball de final de grau  CAT

Optatives

103705 - Advanced Voice Analysis and Characterization  CAT ENG

101734 - Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge  CAT

101704 - Biologia del desenvolupament i teratogènia: implicacions per a la logopèdia  CAT

101688 - Comunicació i llenguatge oral en l'escola inclusiva  CAT

101685 - Disseny i adaptació curriculars  CAT

101726 - Educació de la veu i la seva salut  CAT

104062 - Educació per a la Salut  CAT(2017-18)

101714 - Funcions cognitives superiors: pensament  CAT ESP ENG

101687 - Imatges i símbols. relacions afectives i de gènere  CAT

101694 - Innovació tecnològica aplicada  CAT

101686 - L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició  CAT

101733 - Llenguatge i psicopatologia  CAT

101713 - Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge  CAT ESP ENG

104141 - Recursos metodològics per a l’elaboració del treball de final de grau  CAT

101723 - Tractament medicoquirúrgic de les disfonies  CAT