Pla d'estudis Grau en Logopèdia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Logopèdia

Horaris

Predominantment al matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   18 36 6
Totals 66 132 36 6

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret de set assignatures que són anuals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Psicologia Evolutiva I: Infància
- Anatomia i Fisiologia dels Òrgans de la Veu i la Parla
- Física Acústica i Audiologia
- Introducció a la Metodologia Científica i als Processos Psicològics Bàsics
- Lingüística
- Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
- Adquisició i Processament del Llenguatge
- Fonaments Educatius de la Logopèdia
- Lingüística Aplicada a les Patologies del Llenguatge
- Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia
- Mètodes d'Investigació en Logopèdia
- Trastorns i Avaluació de l'Adquisició del Llenguatge Oral i Escrit
- Psicologia Evolutiva II: de l'Adolescència a la Vellesa
- Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció
- Neurologia del Llenguatge (anual)
- Patologia de l'Audició, la Parla, la Veu i la Deglució (anual)
- Pràcticum I: Introducció a la Pràctica Logopèdica (anual)
3r curs 4t curs
- Deglució i Trastorns Relacionats: Valoració i Intervenció
- Intervenció en Alteracions del Llenguatge Oral i Escrit
- Alteracions del Llenguatge Associades a Altres Patologies
- Alteracions de la Veu: Valoració i Intervenció
- Alteracions de l'Audició: Valoració i Intervenció
- Pràcticum II (anual)
- Malalties Neurodegeneratives i Demències
- Intervenció en Alteracions del Llenguatge Associades a Altres Patologies: Factors d'Interacció i Comunicació Alternativa i Augmentativa

 
- Llenguatge en Entorn Multilingües i Multiculturals
- Pràcticum III i IV (anuals)
- Treball de Final de Grau (anual)

Assignatures optatives

4t curs
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia: Implicacions per a la Logopèdia (*)
- Llenguatge i Psicopatologia
- Recursos Metodològics per a l'Elaboració del Treball de Final de Grau
- Innovació Tecnològica Aplicada (*)
- Tractament Medicoquirúrgic de les Disfonies
- Avaluació Psicològica en els Trastorns del Llenguatge
- Educació de la Veu i la seva Salut
- Educació per a la Salut (*)
- Anàlisi Avançada de la Veu
- Neonatologia i Atenció Neuropediàtrica Precoç 
- Rehabilitació de Laringectomitzats i Implantats Coclears (*)
- Prevenció Neurofoniàtrica en Geriatria 
 
- Anàlisi Lingüística del Discurs (*)
- L'Educació Primerenca de la Criatura Afectada per Trastorns del Llenguatge i l'Audició
- Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva
- Imatges i Símbols. Relacions Afectives i de Gènere (*)
- Psicologia de la Memòria i les seves Aplicacions en el Llenguatge
- Disseny i Adaptació Curriculars
- Anàlisi Lingüística del Text (*)
- Funcions Cognitives Superiors: Pensament
- Fonètica Aplicada a les Patologies de la Parla  (*)

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
(*) Aquest curs, aquestes assignatures no s'ofereixen.