Pla d'estudis Grau en Logopèdia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101730 - Adquisició i processament del llenguatge

 101700 - Anatomia i fisiologia del sistema nerviós

 101701 - Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla

 101708 - Física acústica i audiologia

 101702 - Fonaments educatius de la logopèdia

 101729 - Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics

 101725 - Lingüística

 101728 - Psicologia evolutiva I: infància

 101731 - Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge

2n curs

 101691 - Mètodes d'investigació en logopèdia

 101727 - Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa

 101703 - Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia

 104142 - Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció

 101710 - Neurologia del llenguatge

 104143 - Patologia de l'audició, la parla, la veu i la deglució

 104145 - Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica

 104146 - Trastorns i avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit

3r curs

 101718 - Alteracions de la veu: valoració i intervenció

 104144 - Alteracions de l'audició: valoració i intervenció

 101722 - Alteracions del llenguatge associades a altres patologies

 104147 - Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció

 104148 - Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d'interacció i comunicació alternativa i augmentativa

 101706 - Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit

 101711 - Malalties neurodegeneratives i demències

 101697 - Pràcticum II

4t curs

 104140 - Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals

 104191 - Pràcticum III

 101695 - Pràcticum IV

 101699 - Treball de final de grau

Optatives

 106736 - Anàlisi Avançada de la Veu

 101734 - Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge

 101688 - Comunicació i llenguatge oral en l'escola inclusiva

 101685 - Disseny i adaptació curriculars

 101726 - Educació de la veu i la seva salut

 101714 - Funcions cognitives superiors: pensament

 101686 - L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició

 101733 - Llenguatge i psicopatologia

 101693 - Neonatologia i atenció neuropediàtrica precoç

 101692 - Prevenció neurofoniàtrica en geriatria

 101713 - Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge

 104141 - Recursos metodològics per a l'elaboració del treball de final de grau

 101723 - Tractament medicoquirúrgic de les disfonies