Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 19-20
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
 5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Acreditacíó professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
---

Es poden convalidar des de 24 fins a 30 crèdits de la titulació als alumnes que han cursat algun dels CFGS següents: Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d'Aplicacions Web, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE i LOE). 
Més informació.

 

Codi de preinscripció

21046

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat d'abstracció, percepció i atenció.
 • Imaginació i creativitat.
 • Capacitat de treball en equip i de planificació del treball.
 • Capacitat d'innovació.
 • Raonament lògic.
 • Visió espacial.
 • Aptitud numèrica.
 • Interès per les qüestions socials, per l'economia i l'empresa.
 • Facilitat d'expressió.
 • Capacitat de síntesi.
 • Caràcter sociable i extrovertit.

Pel que fa referència als coneixements d'una tercera llengua, el nivell aconseguit per l'estudiant en els seus estudis de batxillerat serà suficient.
Aquest nivell, ha de permetre a l'estudiant l'adaptació al model d'introducció progressiva d'assignatures impartides en anglès, que culminarà amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès.

Formació complementària

Taller d'anglès, de reforç de matemàtiques i de reforç de programació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).