Campus virtual i altres espais

El Campus Virtual és la plataforma bàsica de comunicació entre professors i estudiants matriculats de les diferents assignatures. Facilita el lliurament de documentació per part del professorat, la publicació de qualificacions, la proposta de treballs i altres i la realització de les enquestes de satisfacció, tant per part de l’alumnat com del PDI. També fa més senzill el lliurament de treballs i pràctiques per part dels estudiants i les consultes als professors a través dels diferents fòrums amb què compta la plataforma.

Equipaments

L'Escola Universitària d'Informàtica "Tomàs Cerdà" disposa de les infraestructures, els equipaments i els serveis necessaris per a impartir i donar suport als estudis que ofereix. Tots els espais on es desenvolupa la formació teòrica i pràctica dels/de les alumnes, són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Aules de teoria

L'Escola compta amb 3 aules amb capacitat per a 100 persones, dues amb capacitat per a 45 persones i una altra aula per a 16. Totes elles disposen d'ordinador amb accés a Internet, canó de projecció, pantalla, pissarra i accés WIFI.

Laboratoris de pràctiques

Per a la realització de les pràctiques associades a les assignatures d'informàtica, es disposa d'un total de 4 laboratoris ‐amb capacitat per 16 estudiants cadascun‐ equipats amb 16 ordinadors de sobretaula. Les característiques d'aquest maquinari es pot consultar a la memòria docent.

De cara al segon semestre del curs 2014‐15, s'implementarà un nou sistema de realització de les pràctiques de laboratori, basat en l'accés remot al servidor per part dels estudiants i des de qualsevol tipus de dispositiu.

Sales d'estudi i aules d'informàtica d'ús lliure

A més, l'estudiant de l'Escola pot fer ús d'una sala d'ordinadors d'ús general, amb 90 equips informàtics i un servidor d'impressions en règim d'autoservei. També pot gaudir de diverses sales d'estudi, obertes durant 12 hores diàries, ininterrompudament.

Biblioteca

A la Biblioteca de l'Escola els estudiants hi poden trobar els principals llibres recomanats a la bibliografia proposada per cada assignatura. La biblioteca es comparteix amb la resta de les Escoles Universitàries Gimbernat (Infermeria i Fisioteràpia).

Cal esmentar que la Biblioteca de les Escoles no forma part de la xarxa CBUC, tot i que els estudiants de l'EUITC poden gaudir, com a estudiants de la UAB que són, dels serveis de consulta i préstec de totes les biblioteques de la xarxa de la UAB.

Facilitats WiFi i recàrrega per a portàtils

A tot l'edifici hi ha connexió Wi‐Fi oberta per a tothom. A les aules i sales d'estudi existeixen punts de recàrrega per a portàtils a la xarxa elèctrica a disposició dels estudiants .

Servei de reprografia i fotocòpies

Aquest servei es pot obtenir bé adreçant‐se a la recepció de l'Escola, bé en règim d'autoservei.