Pla d'estudis Grau en Informàtica i Serveis

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau (TFG) és la culminació del procés d'aprenentatge de l'estudiant; per aquest motiu es cursi en la fase final dels estudis. Es tracta d'una assignatura obligatòria de 4t curs, de 12 ECTS; regulada d'acord amb les Normativa del Treball de Fi de Grau de l'Escola Universitària d'Informàtica “Tomàs Cerdà”. Es tracta d'una assignatura anual de la que, com totes les assignatures del Grau, l'alumne/a s'ha de matricular i aprovar. En cas de no superar-la, caldrà tornar-lo a matricular en un curs posterior.

El TFG ha de servir perquè l'estudiant posi en pràctica les competències transversals i específiques adquirides durant el Grau. L'objectiu és aplicar a un treball en concret allò que s'ha anat assimilant de les diferents assignatures cursades. En ser, pràcticament sempre, l'assignatura final del Grau, l'estudiant també hauria de poder anar més enllà dels coneixements proporcionats per les assignatures del Grau i, sense que hagi de ser un treball de recerca, sí que hauria d'incloure certa dosi de coneixement addicional en el seu TFG. Aquest coneixement addicional o innovació es podrà cercar en les fonts habituals de coneixement que té al seu abast: la web, revistes especialitzades i llibres.

L'alumne/a pot triar un tema i el tipus de treball que es planteja dur a terme (normalment, un projecte de desenvolupament), a partir d'una llista de temes proposats, o bé proposar-ne un de diferent. El TFG consisteix en la realització d'un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva presentació oral davant d'un tribunal en sessió pública.

Per a poder-se matricular del TFG l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 160 crèdits.