Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Informàtica i Serveis

Horaris

Horaris 2014-2015.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Anual, tot i que el curs s'organitza per semestres, amb assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

A temps complet (en horari de 16 a 21 h) i a temps parcial (cursant les assignatures entre les 18 i les 21 h).

Mencions

Formació General
Menció en Gestió de Serveis
Menció en Tecnologies Multimèdia en els Serveis

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Matemàtiques per a Computació i Serveis
- Principis de Programació
- Fonaments Físics i Tecnològics de la Informàtica
- Empresa: Models Clàssics de Negoci
- Sociologia dels Serveis
- Fonaments de Computadors
- Model de Negoci de l'Empresa de Serveis
- Interacció Persona - Ordinador
- Serveis i Multimèdia
- Estructura i Arquitectura de Computadors
- Disseny d'Aplicacions Web i Multimèdia amb Metodologia Centrada en l'Usuari
- Societat i Legislació Informàtica: l'Activitat Professional
- Gestió i Administració de Sistemes
- Bases de Dades
- Programació Avançada
- Sistemes d'Informació Multimèdia
- Estadística
3r curs 4t curs
- Arquitectura Orientada als Serveis
- Xarxes Fixes i Mòbils
- Enginyeria del Software
- Mineria de Dades
- Sistemes Distribuïts i Grid
- Modelatge, Simulació i Optimització
- Gestió de Projectes
- Arquitectura i Tecnologia de Sistemes Web i Multimèdia
- Disseny i Monitorització de Serveis
- Treball de Fi de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció en Tecnologies Multimèdia en els Serveis
- Pràctiques Externes (*)
- Sistemes d'Informació en l'Àmbit de la Salut
- Gestió d'Organitzacions Sanitàries
- Serveis en l'Àmbit Mediambiental
- Serveis en l'Àmbit Financer i Bancari

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta que és de 12.
- Programació Multimèdia
- Disseny i Avaluació de Sistemes Multimèdia
- Gestió del Coneixement i de la Innovació
- El Videojoc com a Eina de Formació
- Tecnologia Multimèdia i Dispositius Mòbils
 
Menció en Gestió de Serveis  
- Anàlisi i Modelització de Serveis
- Metodologia de Consultaria de Negocis Orientats als Serveis
- Gestió del Coneixement i la Innovació
- Serveis i Seguretat
- Auditoria i Qualitat de Serveis
 
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.