Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
 5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Acreditacíó professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
---

Es poden convalidar des de 24 fins a 30 crèdits de la titulació als alumnes que han cursat algun dels CFGS següents: Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d'Aplicacions Web, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE i LOE). 
Més informació.

 

Codi de preinscripció

21046

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat d'abstracció, percepció i atenció.
 • Imaginació i creativitat.
 • Capacitat de treball en equip i de planificació del treball.
 • Capacitat d'innovació.
 • Raonament lògic.
 • Visió espacial.
 • Aptitud numèrica.
 • Interès per les qüestions socials, per l'economia i l'empresa.
 • Facilitat d'expressió.
 • Capacitat de síntesi.
 • Caràcter sociable i extrovertit.

Pel que fa referència als coneixements d'una tercera llengua, el nivell aconseguit per l'estudiant en els seus estudis de batxillerat serà suficient.
Aquest nivell, ha de permetre a l'estudiant l'adaptació al model d'introducció progressiva d'assignatures impartides en anglès, que culminarà amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès.

Formació complementària

Taller d'anglès, de reforç de matemàtiques i de reforç de programació.