Presentació

La importància creixent dels serveis està redissenyant l'economia global i ha generat una nova disciplina acadèmica: la informàtica de serveis i multimèdia. Aquesta disciplina proporciona els coneixements tecnològics necessaris per cobrir el buit existent entre les necessitats de les empreses de serveis i les empreses del sector tecnològic.

L'objectiu del grau en Informàtica i Serveis és crear experts en el disseny de sistemes d'informació que estableixin un procés de comunicació fluid entre l'empresa i l'usuari, fent ús de la tecnologia com a eina de gestió dels processos de negoci i d'integració eficient de diferents mèdia (imatges, àudio, vídeo, animacions). El graduat en Informàtica i Serveis és capaç d'avaluar, dissenyar i implementar els sistemes d'informació de les empreses que ofereixen els seus serveis a través d'Internet, tot tenint present l'experiència de l'usuari i gestionant de manera òptima la informació utilitzada en totes les àrees de negoci. L'estudiant rep la formació adequada per poder concebre, valorar, planificar i dirigir projectes tot utilitzant els principis i metodologies propis de l'enginyeria, de la gestió de recursos humans i de l'economia.

L'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà sempre ha estat innovadora en qüestions docents. Des de 1994 aposta per una major comunicació amb l'alumnat a través de la figura del tutor acadèmic. La titulació proposa un nou model d'aprenentatge on el docent adquireix el rol d'acompanyant, tutor i orientador de l'alumne, el qual es converteix en l'actor principal, responsable i compromès amb el seu futur, tot desenvolupant un paper més participatiu en l'adquisició de coneixements i d'estratègies d'aprenentatge permanent.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat d'abstracció, percepció i atenció.
 • Imaginació i creativitat.
 • Capacitat de treball en equip i de planificació del treball.
 • Capacitat d'innovació.
 • Raonament lògic.
 • Visió espacial.
 • Aptitud numèrica.
 • Interès per les qüestions socials, per l'economia i l'empresa.
 • Facilitat d'expressió.
 • Capacitat de síntesi.
 • Caràcter sociable i extrovertit.

Pel que fa referència als coneixements d'una tercera llengua, el nivell aconseguit per l'estudiant en els seus estudis de batxillerat serà suficient.
Aquest nivell, ha de permetre a l'estudiant l'adaptació al model d'introducció progressiva d'assignatures impartides en anglès, que culminarà amb l'elaboració, presentació i defensa del Treball de Fi de Grau en anglès.

Sortides professionals

Analista i programador de:

 • Sistemes d'informació de serveis i multimèdia (bases de dades, portals, llibres electrònics).
 • Sistemes de comunicació multimèdia (videoconferències, teleserveis).
 • Sistemes de negoci de serveis i multimèdia (comerç electrònic, marquèting multimèdia).

Consultor i auditor de sistemes d'informació de serveis i multimèdia.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial del grau d'Informàtica i Serveis

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Horaris 2014-2015.

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària d'Informàtica "Tomàs Cerdà" (centre adscrit)
http://informatica.eug.es/ca
Campus de Sant Cugat del Vallès
Codi de preinscripció: 21046
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 99,40¤ (39,53 preu oficial + 59,87 preu propi) (finançament en 12 mesos sense recàrrec)
Presencial.
Període lectiu: Anual, tot i que el curs s'organitza per semestres, amb assignatures anuals i semestrals.
Règim d’estudi: A temps complet (en horari de 16 a 21 h) i a temps parcial (cursant les assignatures entre les 18 i les 21 h).
Títol que s'obté: graduat/da en Informàtica i Serveis
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició