Accés Grau en Comunicació Interactiva

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 
  • Ciències Generals (0,2)
  • Disseny (0.2)
  • Física (0.2)
  • Fonaments Artístics (0,2)
  • Història de l'Art  (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
  • Tecnologia i Enginyeria (0.2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Cultura Audiovisual (0.2) 
8,604
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Es convaliden 12 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, d'Animació en 3D, Jocs i Entorns Interactius, de Màrqueting i Publicitat i de Producció d'Audiovisuals i Espectacles.

Codi de preinscripció

21126

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquest grau haurà d’estar interessat en la comunicació i els avenços científics i tecnològics. Recomanem que sigui una persona amb capacitat de raonament lògic, que valori la qualitat en el treball i amb capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica. En quant als interessos professionals ha d’estar disposat a integrar-se en equips interdisciplinaris. També ha de dominar les llengües pròpies de Catalunya i tenir un bon nivell d’anglès, encara que no és imprescindible.
Ha de ser un estudiant amb interessos amplis en les ciències socials, amb capacitat per a la comunicació oral i escrita, i no només ha d’estar familiaritzat amb el maneig d’instruments tecnològics, sinó també ha de tenir interès en l’ús de la tecnologia que sosté les formes de comunicació interpersonals, per a desenvolupar productes comunicatius.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).