Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Educació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

La demanda potencial d'aquest Màster es situa en l'àmbit dels nous titulats de les titulacions vinculades a l'educació, els docents en actiu, els professionals de l'educació integrats en serveis educatius, els tècnics de les administracions públiques i les professionals de l'educació no formal. Els candidats són aquelles persones que, a través de processos d'investigació i pràctica social, estiguin interessats en:

 • incidir en la innovació educativa des de la supervisió, direcció, gestió i assessorament de les pràctiques educatives, 
 • dissenyar mecanismes per a la millora de la formació dels agents responsables de l'educació 
 • avaluar, entenent l'avaluació com a procés de regulació, la pràctica, la innovació i la formació que es promouen. 
 • incidir en els aspectes socials, culturals i polítics de l'educació, ells tant a nivell d'institucions com de polítiques educatives.

Competències bàsiques

 • Posseir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Reconèixer i avaluar les potencialitats i limitacions dels instruments i estratègies metodològiques.
 • Planificar investigacions d'acord a problemes relacionats amb la pràctica, en consideració els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Recollir dades per a la investigació en coherència amb l'opció metodològica presa.
 • Analitzar dades d'acord amb la naturalesa dels mateixos i elaborar resultats d'acord amb els propòsits de la investigació.
 • Comunicar els resultats de recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, adequant el registre a l'audiència i protocols formals.
 • Proposar projectes d'innovació curricular a partir dels resultats d'investigació (especialitat "Currículum i processos d'innovació en educació").
 • Analitzar i realitzar projectes de canvi i de millora en les organitzacions (especialitat "Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi").
 • Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la recerca en el camp de l'educació i les desigualtats (especialitat "Desigualtats, investigació i acció educativa").
 • Reconèixer el coneixement aportat per la investigació en educació lingüística i literària com una eina imprescindible per a una societat més equitativa i respectuosa amb la igualtat d'oportunitats. (Especialitat "Didàctica de la llengua i la literatura").
 • Analitzar la gènesi i el desenvolupament del coneixement social, geogràfic i històric, i indagar en els diversos models d'ensenyament de les ciències socials, com a suport a la innovació (especialitat "Didàctica de les ciències socials").
 • Aplicar en l'àmbit de la investigació educativa les perspectives i estratègies creatives per innovar en l'Educació Física, Artística i Psicomotriu (especialitat "Art, cos i moviment").
 • Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la recerca en el treball pràctic per a la millora de la competència científica (especialitat "Educació científica i matemàtica").
 • Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la investigació en la resolució de problemes per a la millora de la competència matemàtica (Especialitat "Educació científica i matemàtica").

Competències transversals

 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de maneres de ser i de fer.
 • Treballar en equip i en equips del mateix àmbit o interdisciplinar.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.