Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Pla d'estudis Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Perfil d'ingrés

Atesa la proximitat de coneixements previs requerits i l'afinitat temàtica dels estudis previs realitzats amb aquells propis d'aquest màster, l'estudiant que aspiri a cursar-lo haurà de posseir una titulació en l'àmbit de la Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Farmàcia, Nutrició i Dietètica, Bioquímica, Química, Biologia, Microbiologia, Biotecnologia, Medicina, Ciència i Salut Animal, Ciències Ambientals, Enginyeria Alimentària, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Química, Enginyeria de Biosistemes o titulacions equivalents, així com tenir gran interès pel coneixement en l'àmbit de la qualitat i la innovació en el context global que contemplen aquests estudis, des de la granja al consumidor.

D'altra banda, les característiques personals, com ara actituds i interessos, que es consideren idonis per a una correcta adaptació i seguiment dels estudis, i que s'espera que el candidat aspiri a adquirir i/o millorar, inclou els següents aspectes:

 • Treballar en equip activament.
 • Predisposició a la participació activa a l'aula.
 • Disposició a l'aprenentatge autònom i l'actualització de coneixements.
 • Desenvolupar-se adequadament en la comunicació oral i escrita.
D'altra banda es considera important el coneixement de les llengües que vehiculen l'aprenentatge dels diferents mòduls. Es recomana que els alumnes que vulguin fer el màster tinguin com a mínim un nivell B1 (EUROPASS) o títol equivalent de nivell en anglès per poder aprofitar millor els materials de consulta i eventuals conferències convidades en anglès.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar els possibles efectes de l'alimentació, el maneig, el benestar i la genètica animal sobre les característiques nutricionals, organolèptiques i tecnològiques dels productes d'origen animal.
 • Definir els principals sistemes de producció lligats a l'obtenció de productes animals amb distintius diferencials.
 • Identificar els riscos per a la seguretat alimentària lligats a l'alimentació i el maneig dels animals.
 • Distingir els paràmetres de qualitat dels aliments frescos i transformats d'acord als seus estàndards.
 • Establir el procés adequat per mantenir o millorar la qualitat d'aliments frescos i transformats d'acord amb els seus estàndards de qualitat.
 • Dissenyar nous aliments mitjançant la incorporació dels ingredients i additius necessaris i l'aplicació de les tecnologies de processament i conservació adequades.
 • Avaluar la capacitat d'un procés tecnològic per obtenir les propietats microbiològiques, fisicoquímiques, sensorials i nutricionals que determinen la qualitat d'un aliment.
 • Gestionar i executar un procés d'innovació sobre un producte alimentari o un procés d'elaboració i conservació.
 • Implementar sistemes de gestió de la qualitat per a la indústria agroalimentària.
 • Aplicar les metodologies analítiques per valorar els indicadors de la qualitat dels aliments i matèries primeres.
 • Dissenyar un procés experimental de la presa de mostres al procés de dades i valoració de resultats.
 • Abordar satisfactòriament un treball de recerca sobre aspectes de qualitat alimentària.

Competències transversals

 • Buscar informació utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per solucionar problemes en la seva activitat professional.
 • Dissenyar, organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes, treballant individualment o en equip uni o multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades / informació generats.
 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per fer recerca i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.