Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Admissió Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Graduats o Llicenciats en Ciència i Tecnologia d'Aliments, Veterinària, Farmàcia, Nutrició i Dietètica, Enginyeria d'Aliments i Ciència i Salut Animal.

També poden accedir els titulats en Bioquímica, Química, Biologia, Microbiologia, Biotecnologia, Medicina, Ciències Ambientals, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Química, Enginyeria de Biosistemes o titulacions equivalents a les anteriorment esmentades. Per aquests estudiants des de la coordinació del màster i prèvia revisió del seu expedient, es podran establir complements de formació en l'àmbit de la Ciència dels Aliments, que s'indiquen en l'apartat corresponent.

Es recomana que els alumnes que vulguin fer el màster tinguin com a mínim un nivell B1 (EUROPASS) o títol equivalent de nivell en anglès per poder aprofitar millor els materials de consulta i treball en anglès.

Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  • 1. Expedient acadèmic (60%).
  • 2. Curriculum vitae. Es valorarà l'experiència professional i altres estudis complementaris afins al màster (40%).

Complements de formació

Els Graduats o Llicenciats en Bioquímica, Química, Biologia, Microbiologia, Biotecnologia, Medicina, Ciències Ambientals, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Química, Enginyeria de Biosistemes o titulacions equivalents a les anteriorment esmentades, també podran accedir al màster, però serà la comissió de màster, prèvia revisió de l'expedient dels estudis, la qual determinarà la conveniència que l'alumne cursi complements formatius en l'àmbit de la Ciència dels Aliments.

Aquests complements es cursaran amb l'assignatura de grau "Ciència dels Aliments" de 3 crèdits, els continguts de la qual atorgaran una base comuna en l'àmbit de la ciència dels aliments, a partir de la qual impartir els coneixements del màster.