Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Admissió Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El perfil d'estudiant per excel·lència és el d'una persona amb un grau o llicenciatura en Ciència i Tecnologia d'Aliments, Veterinària, Farmàcia, Nutrició i Dietètica, Bioquímica, Química, Biologia, Microbiologia, Biotecnologia, Medicina, Ciència i Salut Animals, Ciències Ambientals, Enginyeria Alimentària, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Química, Enginyeria de Biosistemes o amb una titulació equivalent a les esmentades anteriorment i que estigui relacionada amb les ciències dels aliments i la ciència animal, depenent de l'àrea d'especialització.

Els alumnes han d'informar sobre els seus coneixements de llengua castellana i anglesa mitjançant el Language Passport d'EUROPASS, que s'obté de forma gratuïta i senzilla mitjançant una eina d'autoavaluació en línia disponible en la direcció següent:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/language-passport

Per cursar amb aprofitament el màster es recomana que l'alumne tingui almenys un nivell B1 (EUROPASS) en cadascun dels idiomes esmentats.

Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 

  • 1. Expedient acadèmic (60%).
  • 2. Curriculum vitae. Es valorarà l'experiència professional i altres estudis complementaris afins al màster (30%).
  • 3. Acreditació de llengües (10%). Cal acreditar un nivell B2 al Language Passport d'EUROPASS.

Complements de formació

L'alumnat Graduat o Llicenciat en Bioquímica, Química, Biologia, Microbiologia, Biotecnologia, Medicina, Ciències Ambientals, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Química, Enginyeria de Biosistemes o titulacions equivalents a les anteriorment esmentades, també podran accedir al màster, però serà la comissió de màster, prèvia revisió de l'expedient acadèmic, la que determinarà la conveniència que l'alumne cursi complements formatius en l'àmbit de la Ciència dels Aliments.

Aquests complements es cursaran amb l'assignatura de grau "Ciència dels Aliments", de 3 crèdits, els continguts de la qual atorgaran una base comuna en l'àmbit de la ciència dels aliments, a partir de la qual impartir els coneixements del màster.