Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Pla d'estudis Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Coneixements

 • Descriure els conceptes i principis bàsics en els quals es basa la qualitat global en la indústria alimentària, així com els diferents nivells productius que contribueixen a aquesta.
 • Identificar els aspectes i etapes de la producció d'aliments d'origen animal que determinen els paràmetres de qualitat rellevants d'un aliment específic.
 • Determinar els mètodes i eines més adequats per a l'avaluació de la qualitat i innocuïtat en funció de l'objectiu de l'anàlisi, de manera que es garanteixi la innocuïtat dels aliments i la seva qualitat organolèptica.
 • Identificar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides que afecten en grau més alt el sector agroalimentari.
 • Identificar els estereotips i els rols de gènere i la seva possible incidència en l'exercici professional.

Habilitats

 • Utilitzar les fonts d'informació adequades que proporcionin solucions als problemes de la seva activitat professional.
 • Expressar-se oralment i per escrit, de manera adequada al context i a les necessitats o característiques especials de cada destinatari els resultats/conclusions del treball propi i els coneixements i raons últimes que els sustenten.
 • Dissenyar projectes de la indústria agroalimentària d'acord amb les particularitats de cada sector.
 • Gestionar els projectes en el marc dels conceptes de qualitat i seguretat alimentària.
 • Interpretar les dades i informació generats a partir de projectes.
 • Demostrar la capacitat de treball individual o en equip.
 • Aplicar el mètode científic per a investigar i produir resultats en un determinat àmbit d'especialització.

Competències

 • Aplicar els coneixements i habilitats adquirides per a garantir la qualitat i innocuïtat alimentàries d'aliments d'origen animal.
 • Generar un procés experimental complet mitjançant metodologies analítiques dels indicadors de qualitat de matèries primeres i aliments.
 • En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de generar preguntes i hipòtesis davant nous reptes de recerca i demostrar originalitat i esperit crític en la manera d'abordar i resoldre els problemes plantejats.
 • En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç d'abordar satisfactòriament un treball de recerca sobre aspectes de qualitat alimentària.