MÓster oficial en MÓrqueting

Forma professionals per a la presa de decisions comercials basades en dades, tant per a organitzacions amb ànim de lucre o sense com per a consultoria
 

MÓster Oficial - MÓrqueting

AccÚs

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissiˇ

Per accedir a aquest màster els estudiants hauran de disposar del títol de grau / llicenciatura / diplomatura en:
 • Administració i Direcció d'Empresa
 • Economia
 • Comptabilitat i Finances
 • Empresa i Tecnologia
 • Ciències Polítiques i Gestió Pública
 • Sociologia
 • Psicologia
 • Comunicació Audiovisual
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Estadística Aplicada
 • Ciències Empresarials
A criteri de la Comissió d'Admissió, també podrà accedir qualsevol altra persona que disposi d'un títol de grau / llicenciatura en titulacions afins amb coneixements en l'àmbit econòmic i estadístic, com ara les enginyeries.
També podrà accedir qualsevol altra persona que tingui un títol equivalent expedit per una institució d'educació superior de l'EEES o de tercers països que faculti per accedir als ensenyaments de màster.
El Màster en Màrqueting no imposa requisits previs de formació específica prèvia, ni prova específica d'entrada. No obstant els estudiants sense una formació específica en econòmica i estadística bàsica, segons el seu certificat de qualificacions, a criteri de la coordinació, hauran de cursar complements de formació amb l'objecte és desenvolupar les competències i habilitats instrumentals ( anàlisi multivariant) que els estudiants necessiten per seguir el màster.
Per a la selecció dels estudiants, en les situacions d'excés de demanda, la comissió d'admissió o coordinació del Màster valorarà els mèrits degudament acreditats que s'indiquen en els criteris de selecció.
Els estudiants que no siguin nadius de llengua castellana i que no hagin obtingut el grau universitari en un país de parla castellana hauran d'acreditar un nivell C1 o superior del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecciˇ

La coordinació del màster valorarà els mèrits de l'estudiant en funció del:
 1. Expedient acadèmic en un 50%. es valorarà tant la nota de l'expedient acadèmic com la seva composició (les competències i habilitats desenvolupades per l'estudiant).
 2. Nivell d'anglès: B21 o superior del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa en un 25%. La puntuació en aquest apartat serà més gran com més elevat sigui el nivell acreditat.
 3. Experiència professional en un 15%: es valorarà l'experiència professional adequada i acreditada.
 4. Altres estudis previs afins al màster en un 10%: es valorarà la formació complementària acreditada, en tots els casos, especialment en el cas dels estudiants de graus afins.

Complements de formaciˇ

Complements de formació: Mòdul propedèutic adreçat als estudiants sense una formació instrumental adequada.

S'oferirà un mòdul propedèutic de 2,5 crèdits d'introducció a l'anàlisi multivariant fora del màster. La coordinació del màster suggerirà especialment als estudiants procedents de titulacions afins prendre aquest curs propedèutic (que s'ofereix a tots els estudiants) l'objectiu serà desenvolupar les competències i habilitats instrumentals que els estudiants necessiten per seguir el màster. També la coordinació pot suggerir als estudiants de titulacions preferents prendre el curs propedèutic.