Màster Universitari en Màrqueting

Impulsar una formació analítica i gerencial completa en el camp del màrqueting

Admissió Màster Oficial - Màrqueting

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

 1. Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Economia, Estadística, Psicologia, Sociologia.
 2. Llicenciats o graduats en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Filologies / Humanitats i titulacions equivalents. Aquests alumnes poden cursar, si cal, complements de formació.
 3. Llicenciats o graduats en Enginyeries i de l'àmbit de Ciències. Aquests alumnes poden cursar, si cal, complements de formació.
 4. Anglès nivell B2.1 de el Marc europeu comú de referència per a les llengües de el Consell d'Europa.
 5. En el cas dels estudiants estrangers la llengua materna no sigui el castellà, se sol·licita que acreditin el seu coneixement de la llengua espanyola mitjançant la presentació del certificat DELE o SIELE (nivell C1). Altres certificats de domini de la llengua no seran considerats per la Comissió d'Admissió de l'Màster.

Criteris de selecció

La coordinació del màster valorarà els mèrits de l'estudiant en funció del:

 • Expedient acadèmic en un 50%. es valorarà tant la nota de l'expedient acadèmic com la seva composició (les competències i habilitats desenvolupades per l'estudiant).
Grup de titulacions Expedient acadèmic Ponderació
1. Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Economia, Estadística, Psicologia, Sociologia Nota mitjana expedient 50%
2. Llicenciats o graduats en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Filologies/Humanitats i titulacions equivalents Nota mitjana expedient 35%
3. Llicenciats o graduats en Enginyeries i de l'àmbit de Ciències Nota mitjana expedient 35%
 • Nivell d'anglès: B2.1 o superior del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa en un 25%. La puntuació en aquest apartat serà més gran com més elevat sigui el nivell acreditat.
 • L'Experiència professional relacionada amb l'àmbit del màster 15%. l'experiència professional es puntuarà d'acord amb l'experiència acreditad amb contracte laboral a les àrees vinculades al màrquetin sota el següent barem de puntuació:
 1. Entre un any d'experiència acreditada i 2 anys: 50% (del 15%)
 2. Mès de 2 anys d'experiencia acreditada: 100% (del 15%)
 • Altres estudis previs afins al màster en un 10%: es valorarà la formació complementària acreditada, en tots els casos, especialment en el cas dels estudiants de graus afins. En cas de dubte es realitzarà una entrevista personal, o per telèfon si el candidat està fora de Barcelona, per decidir l'aceptació o rebuit de la sol·licitud.

Complements de formació

La Comissió de Docència de l'màster analitzarà de manera individualitzada els estudis previs de les persones admeses i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius. En el cas que l'alumnat no tingui una titulació de les indicades en l'admissió i la Comissió de Docència així ho estimi convenient, s'hauran de cursar fins a un màxim de 6 crèdits en complements de formació.

Totes les matèries per a la formació complementària corresponen a assignatures que formen part de el pla d'estudis del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la UAB.

- Complements de formació per al grup de titulacions 2:

 • Estadística II. Codi 102.385 (6 crèdits ECTS).

- Complements de formació per al grup de titulacions 3:

 • Direcció de Màrqueting. Codi 104.678 (6 crèdits ECTS).