Màster Universitari en Màrqueting

Impulsar una formació analítica i gerencial completa en el camp del màrqueting

Pla d'estudis Màster Oficial - Màrqueting

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a aquells estudiants interessats en l’obtenció d’una formació avançada en direcció de màrqueting i en la investigació de mercats, com element per millorar les seves expectatives laborals i personals.
 
És recomanable que els graduats hagin cursat matèries bàsiques o introductòries de màrqueting i d'investigació de mercats, d’estadística i d’economia de l’empresa.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Dissenyar, planificar i dirigir accions de màrqueting en els nous escenaris que planteja la societat de la informació.
 • Dissenyar i implantar plans de màrqueting atenent a criteris d'eficàcia i eficiència.
 • Aportar solucions innovadores a problemes comercials.
 • Analitzar l'estructura i el funcionament de les organitzacions empresarials i del seu mercat per a la presa de decisions en màrqueting.
 • Dissenyar i executar investigacions de mercat.
 • Treballar amb les fonts de dades, les metodologies i tècniques d'investigació científica i les eines informàtiques pròpies del màrqueting.
 • Liderar processos d'innovació en màrqueting.
 • Demostrar una visió integral del comportament del consumidor des de la psicologia, la sociologia, l'economia i el màrqueting.
 • Traslladar a l'àmbit sociopolític l'anàlisi, la planificació i el disseny d'estratègies en màrqueting.
 • Implementar les tècniques emergents en l'àmbit del màrqueting.
 • Comprendre i conèixer els aspectes relacionats amb la gestió de la distribució comercial i de la xarxa comercial d'una organització.
 • Planificar i dur a terme campanyes publicitàries.
 • Demostrar un ampli coneixement de les eines de comunicació comercial en el seu context actual.
 • Integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting d'una manera rendible i efectiva en l'empresa.

Competències transversals

 • Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 • Argumentar i redactar informes precisos i clars sobre problemes comercials plantejats.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives en presentacions orals davant públics crítics.
 • Abordar situacions i / o problemes empresarials que puguin comportar un dilema ètic a partir d'una reflexió crítica.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • Generar idees i solucions innovadores i competitives.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.