Màster oficial en Gestió Esportiva / Sport Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Admissió Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sport Management

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:
 
 • Disposar d’un títol universitari oficial d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Màrqueting, Turisme o equivalents.
 • Disposar d’un títol universitari de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o equivalents. Aquests titulats poden necessitar cursar complements de formació en l’àmbit de finances, la direcció estratègica i el màrqueting, tal com es detalla en l’apartat corresponent. Els que provinguin de Publicitat i Relacions Públiques queden exempts de cursar complements en l’àmbit del màrqueting. La coordinació valora els expedients per determinar els complements de formació que s’han de cursar, tal com s’especifica en l’últim punt d’aquesta secció, en què s’estableix l’exigència de fer una prova d’accés.
 • Disposar d’un títol universitari en altres àmbits, sempre que s’acrediti formació en l’àmbit empresarial equivalent a estudis de Direcció i Administració d’Empreses (MBA).
 • Per al grup de llengua anglesa, un nivell d’anglès corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per al grup de llengua castellana, un nivell de castellà corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • Superar una prova d’accés al màster en el cas dels candidats que no acreditin un títol universitari oficial d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Màrqueting, Turisme o equivalents. La coordinació del màster elabora els continguts d’aquesta prova, que inclou preguntes sobre quatre àrees específiques: comptabilitat, màrqueting, finances i direcció estratègica. La prova es fa durant el procés d’admissió, presencialment o de manera virtual, atenent les regles següents

1.     El temps de resolució ha de ser el mateix tant si la prova és presencial com si no ho és. En cas que es faci la prova d’accés virtual, l’estudiant rep l’enunciat en una hora concreta anunciada prèviament i ha de lliurar la resolució en un temps estipulat.
2.     En cas que la prova es faci virtualment, l’estudiant ha de passar una validació oral a través de videoconferència per garantir-ne l’autoria. 

Tots els alumnes provinents de titulacions que es troben fora de l’àmbit d’economia i empresa poden necessitar cursar complements de formació en l’àmbit de comptabilitat, finances, direcció estratègica i màrqueting. La coordinació valora el resultat de la prova d’accés i els expedients aportats per determinar tant si l’estudiant pot ser o no admès en el màster, com, en cas afirmatiu, els complements de formació que ha de cursar. Per tant, aquesta prova d’accés té una doble funcionalitat, ja que serveix per saber el nivell previ de coneixements del candidat i per determinar si escau o no l’admissió al màster.
 
Respecte al contingut de la prova d’accés, aquesta preveu els continguts bàsics de les quatre àrees esmentades anteriorment. Per tant, les preguntes de la prova fan referència als continguts següents:
 
1.     Comptabilitat
 • Diferenciació entre béns, drets i obligacions.
 • Diferenciació entre actiu i passiu.
 • Ordenació de les masses patrimonials del balanç de situació segons liquiditat/disponibilitat i exigibilitat.
 • Ordenació de les partides del compte de pèrdues i guanys per trobar els resultats de l’empresa.
 • Registre comptable de les transaccions de l’empresa.
 • Càlcul del resultat d’una empresa.
 • Distinció dels diferents comptes anuals normalitzats.
2.     Finances
 • Paper de la direcció financera en l’empresa.
 • Anàlisi financera del compte de resultats.
 • Anàlisi financera del compte de balanç.
 • Càlcul de la renda generada per a la inversió.
 • Concepte del VAN.
 • Concepte de la TIR.
 • Diferència entre finançament propi i aliè, i entre intern i extern.
3.     Direcció estratègica
 • Concepte de política o estratègia d’empresa.
 • Selecció de l’estratègia empresarial, objectius de les empreses.
 • Procés estratègic.
 • Concepte i diferències entre missió, visió i objectius.
 • Elements de l’entorn general i de l’entorn específic.
 • Concepte d’avantatge competitiu, anàlisi de l’avantatge competitiu en cost i diferenciació.
 • Diferenciació de les estratègies de diversificació, integració vertical, internacionalització i cooperació.
4.     Màrqueting:
 • Paper de la direcció comercial en l’empresa.
 • Elements que incideixen en l’entorn de màrqueting en l’empresa.
 • Identificació del públic objectiu i perfil del consumidor.
 • Anàlisi de la competència.
 • Concepte i atributs del producte.
 • Concepte de marca i el seu valor.
 • Packaging(disseny d’embalatges).
 • Identificació del preu partint dels costos o de la competència
 • Distinció entre publicitat, promoció i relacions públiques.
 • Canals de distribució.

Criteris de selecció

En el procediment de selecció de les candidatures (màxim 5 punts) s’apliquen els criteris de valoració següents:
 • Adequació del perfil del candidat als objectius i els continguts del programa (fins a 2,5 punts). La valoració de l’adequació del perfil es fa partint del resultat obtingut a la prova d’accés (en cas que s’hagi hagut de fer) i d’un escrit de presentació d’una extensió màxima de dues pàgines, en el qual cada candidat exposa la seva adequació al perfil del màster i els seus objectius professionals.
 • Expedient acadèmic. Es valora d’acord amb la normativa de valoració d’expedients acadèmics de la UAB (fins a 1,5 punts).
 • Experiència professional. Es valora positivament l’experiència professional, especialment si està relacionada amb l’àmbit de la gestió esportiva (fins a 0,5 punts).
 • El contingut de dues cartes de presentació (0,5 punts). Es valora especialment una carta d’un professor o professora universitari i una altra d’àmbit professional.

Complements de formació

Tal com s’ha indicat en l’apartat de criteris d’admissió, s’estableixen complements de formació que han de cursar els estudiants procedents de titulacions que no siguin de l’àmbit de l’economia i l’empresa o del turisme, i que així ho requereixin, una vegada que la coordinació del màster n’hagi valorat el resultat de la prova d’accés i l’expedient.
Concretament, l’escola FUAB Formació, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereix els quatre cursos propis següents:

1. Introducció a la Comptabilitat (4 crèdits ECTS)
2. Màrqueting (4 crèdits ECTS)
3. Finances (4 crèdits ECTS)
4. Direcció Estratègica (4 crèdits ECTS)

Aquests cursos comencen abans de l’inici del màster. L’horari dels cursos permet que els alumnes que hagin de cursar complements de formació ho puguin fer abans de la data prevista d’inici del màster i, així, puguin compatibilitzar, perfectament i sense cap tipus de coincidència, l’estudi dels complements formatius amb les matèries pròpies del màster. En cas que els alumnes vulguin cursar més complements formatius dels que la coordinació decideixi, ho poden fer.
Finalment, encara que ja s’ha esmentat que la coordinació farà una valoració detallada del perfil i el currículum dels candidats amb l’ajuda de la prova d’accés i la documentació que s’aporti, es preveu poder identificar els tipus de perfils d’estudiants que es detallen a continuació (s’inclouen aquells complements de formació que haurien de cursar a priori segons els estudis d’origen):
a) Els estudiants que hi accedeixin des de l’àmbit de la comunicació i les relacions públiques o similar, per fer aquest màster han de cursar els complements de formació següents:
 • Introducció a la Comptabilitat (4 crèdits ECTS)
 • Finances (4 crèdits ECTS)
b) Els estudiants que hi accedeixin des de l’àmbit de l’activitat física i de l’esport, per fer aquest màster han de cursar els complements de formació següents:
 • Introducció a la Comptabilitat (4 crèdits ECTS)
 • Finances (4 crèdits ECTS)
 • Màrqueting (4 crèdits ECTS)
c) Els estudiants que hi accedeixin des d’altres àmbits han de cursar tots els complements de formació oferts:
 • Introducció a la Comptabilitat (4 crèdits ECTS)
 • Màrqueting (4 crèdits ECTS)
 • Finances (4 crèdits ECTS)
 • Direcció Estratègica (4 crèdits ECTS)
Naturalment, aquests requeriments de complements de formació poden variar en funció del nivell de coneixement que demostrin els candidats en la prova d’accés, és a dir, poden haver-ne de cursar més dels previstos en aquests perfils, o menys.