Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Admissió Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Poden accedir al màster les persones incloses en algun dels grups següents:

 • Grup 1: titulats universitaris en els àmbits de l’administració i direcció d’empreses, economia, màrqueting, turisme o els seus equivalents.
 • Grup 2: titulats universitaris en els àmbits del periodisme, publicitat i relacions públiques, comunicació audiovisual o els seus equivalents.
 • Grup 3: titulats universitaris en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport.
 • Grup 4: titulats universitaris en altres àmbits que acreditin formació en l’àmbit empresarial equivalent a estudis en Direcció i Administració d’Empreses (MBA).

Requisits d’idiomes:

 • Grup de llengua anglesa: nivell B.2 d’anglès del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les llengües.
 • Grup de llengua castellana: nivell B.2 de castellà del MECR*.

Les persones candidates que no acreditin un títol inclòs al grup 1 poden haver de cursar complements de formació en l’àmbit de la comptabilitat, les finances, la direcció estratègica i/o el màrqueting.

Els complements de formació a cursar, que poden variar en funció del nivell de coneixement que la persona candidata demostri a la prova d’accés, són els següents:

Grup 2:

 • Comptabilitat i Finances, 4 ECTS.
 • Economia i Direcció Estratègica, 4 ECTS.

Grup 3 i grup 4:

 • Comptabilitat i Finances, 4 ECTS.
 • Economia i Direcció Estratègica, 4 ECTS.
 • Màrqueting, 4 ECTS.

A més, els candidats dels grups 2, 3 i 4 han de fer una prova d’accés al màster que ha de permetre conèixer-ne el nivell previ de coneixements, valorar si escau o no la seva admissió al màster i determinar els complements de formació a cursar.

La prova es fa durant el procés d’admissió, bé presencialment o bé de manera virtual, i inclou preguntes relacionades amb la comptabilitat i finances, el màrqueting, l’economia i la direcció estratègica

Criteris de selecció

En el procediment de selecció dels candidats (màxim 5 punts) s’aplicaran els criteris de valoració següents:

 • Adequació del perfil de la persona candidata als objectius i continguts del programa (fins a 2,5 punts). La valoració de l’adequació del perfil del candidat o candidata es fa a partir del resultat obtingut a la prova d’accés (en cas d’haver-la de fer) i a un escrit de presentació d’una extensió màxima de dues pàgines en les quals la persona candidata ha d’exposar la seva adequació al perfil del màster i als objectius professionals.
 • Expedient acadèmic: es valora d’acord amb la normativa de valoració d’expedients acadèmics de la UAB (fins a 1,5 punts).
 • Experiència professional: es valora positivament l’experiència professional, especialment si aquesta experiència s’ha obtingut en l’àmbit de la gestió esportiva(fins a 0,5 punts).
 • El contingut de dues cartes de recomanació (0,5 punts). Es valora especialment una carta d’un professor o professora universitari i una altra d’àmbit professional.

Complements de formació

Les persones candidates que no acreditin un títol inclòs al grup 1 poden haver de cursar complements de formació en l’àmbit de la comptabilitat, les finances, la direcció estratègica i/o el màrqueting.

Els complements de formació a cursar, que poden variar en funció del nivell de coneixement que la persona candidata demostri a la prova d’accés, són els següents:

Grup 2:

 • Comptabilitat i Finances, 4 ECTS.
 • Economia i Direcció Estratègica, 4 ECTS.

Grup 3 i grup 4:

 • Comptabilitat i Finances, 4 ECTS.
 • Economia i Direcció Estratègica, 4 ECTS.
 • Màrqueting, 4 ECTS.

A més, els candidats dels grups 2, 3 i 4 han de fer una prova d’accés al màster que ha de permetre conèixer-ne el nivell previ de coneixements, valorar si escau o no la seva admissió al màster i determinar els complements de formació a cursar.

La prova es fa durant el procés d’admissió, bé presencialment o bé de manera virtual, i inclou preguntes relacionades amb la comptabilitat i finances, el màrqueting, l’economia i la direcció estratègica.