Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Admissió Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir al màster les persones incloses en algun dels grups següents:

 • GRUP 1: Titulats universitaris a l'àmbit de l'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Màrqueting, Turisme, o els seus equivalents.
 • GRUP 2: Titulats universitaris a l'àmbit del Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, o els seus equivalents.
 • GRUP 3: Titulats universitaris a l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
 • GRUP 4: Titulats universitaris en altres àmbits que acreditin formació a l'àmbit empresarial equivalent a estudis de Direcció i Administració d'empreses (MBA).

Requisits d'idiomes:

 • Grup de llengua anglesa: nivell B.2 d'anglès del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER )
 • Grup de llengua castellana: nivell B.2 de castellà del MCER*

Els candidats que no acreditin un títol inclòs al GRUP 1, poden precisar cursar complements de formació en l'àmbit de comptabilitat, finances, direcció estratègica i/o màrqueting.
Els complements de formació a cursar, podent variar en funció del nivell de coneixement que el candidat demostri a la prova d'accés, seran els següents:
Grup 2:

 • Comptabilitat i finances 4 ECTS
 • Economia i direcció estratègica 4 ECTS

Grup 3 i Grup 4:

 • Comptabilitat i finances 4 ECTS
 • Economia i direcció estratègica 4 ECTS
 • Màrqueting 4 ECTS

A més, els candidats dels grups 2, 3 i 4 hauran de fer una prova d'accés al Màster que permetrà conèixer el nivell previ de coneixements, valorar si escau o no la seva admissió al Màster i determinar els complements de formació a cursar.
La prova es realitzarà durant el procés d'admissió, bé presencialment o bé de manera virtual i el seu contingut inclourà preguntes relacionades amb Comptabilitat i Finances, Màrqueting i Economia i Direcció Estratègica.

Criteris de selecció

En el procediment de selecció de les candidatures (màxim 5 punts) s’apliquen els criteris de valoració següents:

 • Adequació del perfil del candidat als objectius i els continguts del programa (fins a 2,5 punts). La valoració de l’adequació del perfil es fa partint del resultat obtingut a la prova d’accés (en cas que s’hagi hagut de fer) i d’un escrit de presentació d’una extensió màxima de dues pàgines, en el qual cada candidat exposa la seva adequació al perfil del màster i els seus objectius professionals.
 • Expedient acadèmic. Es valora d’acord amb la normativa de valoració d’expedients acadèmics de la UAB (fins a 1,5 punts).
 • Experiència professional. Es valora positivament l’experiència professional, especialment si està relacionada amb l’àmbit de la gestió esportiva (fins a 0,5 punts).
 • El contingut de dues cartes de recomanació (0,5 punts). Es valora especialment una carta d’un professor o professora universitari i una altra d’àmbit professional.

Complements de formació

Els candidats que no acreditin un títol inclòs al GRUP 1, poden precisar cursar complements de formació en l'àmbit de comptabilitat, finances, direcció estratègica i/o màrqueting.
Els complements de formació a cursar, podent variar en funció del nivell de coneixement que el candidat demostri a la prova d'accés, seran els següents:
Grup 2:

 • Comptabilitat i finances 4 ECTS
 • Economia i direcció estratègica 4 ECTS

Grup 3 i Grup 4:

 • Comptabilitat i finances 4 ECTS
 • Economia i direcció estratègica 4 ECTS
 • Màrqueting 4 ECTS

A més, els candidats dels grups 2, 3 i 4 hauran de fer una prova d'accés al Màster que permetrà conèixer el nivell previ de coneixements, valorar si escau o no la seva admissió al Màster i determinar els complements de formació a cursar.
La prova es realitzarà durant el procés d'admissió, bé presencialment o bé de manera virtual i el seu contingut inclourà preguntes relacionades amb Comptabilitat i Finances, Màrqueting i Economia i Direcció Estratègica.