Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

Coneixements

 • Identificar l’estructura econòmica i financera contextual del mercat i les empreses del sector esportiu, incloent-hi la governança, tant en sentit estàtic com dinàmic.
 • Distingir els diferents models empresarials al sector esportiu, des d’una aplicació professional, amb atenció especial a aspectes de gestió, emprenedoria i innovació.
 • Determinar les estratègies i els models de gestió esportiva per a àmbits concrets, especialment el patrocini, les instal·lacions i els esdeveniments esportius.
 • Identificar les estratègies de màrqueting adequades per a diferents tipus d’empreses i/o serveis esportius (instal·lacions, esdeveniments, productes de consum, etc.).
 • Relacionar els diferents passos per a la creació de nous projectes d’(intra)emprenedoria que portin a la creació de nous negocis i/o models de negoci en el sector esportiu.
 • Explicar els elements referits a l’àmbit dels recursos humans i/o les capacitats dels equips integrants de projectes del sector esportiu, incloent-hi els àmbits específics de la indústria de l’esport.
 • Reconèixer l’aplicabilitat dels aspectes teòrics de la gestió esportiva en el marc de l’activitat professional pràctica.
 • Reconèixer noves tendències en el mercat de la indústria de l’esport, incloent-hi possibles col·laboracions, així com la possibilitat d’integrar-hi noves tecnologies.

Habilitats

 • Dissenyar plans economicofinancers basats en el context a què s’enfronta una empresa o organització del sector esportiu.
 • Dissenyar la gestió estratègica i comercial de productes i serveis del sector esportiu a través de diferents processos, incloent-hi màrqueting.
 • Implementar plans de màrqueting tant per a productes/negocis/organitzacions ja existents com per a projectes de nova creació.
 • Analitzar el mercat del sector esportiu, incloent-hi elements sobre els patrons de consumidors, competidors, costos, oportunitats de generació de beneficis, etc.
 • Dissenyar activitats de comunicació i difusió d’activitats i productes del sector esportiu, així com de resultats d’anàlisis internes.
 • Gestionar activitats per a esports determinats, així com la seva planificació, incloent-hi esdeveniments, patrocini i instal·lacions.
 • Elaborar plans de negoci relacionats amb el sector de la indústria de l’esport per a introduir-hi millores, si escau.
 • Gestionar les operacions d’empreses del sector esportiu, incloent-hi decisions sobre la seva oferta, els recursos humans, la innovació a l’empresa, les estratègies de creixement, etc.

Competències

 • Introduir canvis en els mètodes i els processos en gestió esportiva per a donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Actuar en l’àmbit de la gestió esportiva valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l’àmbit de la gestió esportiva avaluant les desigualtats per raó de gènere/sexe, raça, procedència, cultura, orientació sexual, oportunitats econòmiques, així com qualsevol altre element de diversitat social.
 • Integrar coneixements per a formular judicis a partir de la informació disponible, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
 • Comunicar informació, idees, raonaments i conclusions tant a públics especialitzats com a no especialitzats.
 • Desenvolupar el pensament creatiu i innovador en les situacions habituals lligades a l’entorn dels negocis esportius.
 • Plantejar raonaments autònoms i crítics pel que fa a temes o qüestions de negoci, així com la seva aplicació en entorns esportius.
 • Liderar equips de treball multidisciplinaris en entorns de gestió de negocis i/o organitzacions del sector esportiu.