Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Qualitat Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

Verificació
Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació


Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

 

Modificació (des de la darrera acreditació de la titulació)

 

Acreditació
Procés de renovació de la implantació de la titulació

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola
Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes

 

OPINA FUAB Formació

Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionalment de l’Escola FUAB Formació.

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB