Màster Universitari en Dret Empresarial

Formació multidisciplinar i especialitzada en matèries jurídiques d'interès per a advocats d'empresa i altres professionals jurídics del sector empresarial

Admissió Màster Oficial - Dret Empresarial

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Resulta preceptiu el coneixement equivalent al nivell B1 de l'idioma espanyol del marc comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa per als alumnes que no tinguin com a llengua materna el castellà o que no estiguin en possessió d'un títol universitari expedit per una Universitat de llengua castellana.

Les titulacions oficials actuals necessàries per a ser admeses al Màster són les següents:
 • Llicenciatura/Grau de Dret.
 • Llicenciatura/Grau d'Economia.
 • Llicenciatura/Grau d'Administració i Direcció d'Empreses.
 • Grau de Comptabilitat i Finances.
 • Grau d'Empresa i Tecnologia.
 • Grau de Gestió Aeronàutica
 • Diplomatura/Grau de Relacions Laborals.
 • Grau de Ciència Política i Gestió Pública.

El Màster universitari de Dret empresarial de la UAB, amb el propòsit d'afavorir al màxim la mobilitat entre les diferents disciplines de les Ciències socials i humanes, també admetrà llicenciats i graduats de qualsevol altre estudi del camp de les Humanitats i de les Ciències Socials, prèvia acceptació per part dels responsables del Programa.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

1er. Expedient acadèmic, amb especial rellevància de les assignatures afins al màster (50%)
2on. Experiència curricular professional en l'àmbit dels continguts del Màster universitari de Dret empresarial (20%).
3er. Carta personal dirigida a la Coordinació del Màster, explicant les raons per les quals es tria i indicant els vincles de la seva investigació o proposta d'investigació amb les línies del mateix (10%).
4rt. Cartes de suport per part de professors/es que no seran una mera declaració formal de les qualitats del/de la candidat/a, sinó que es detallaran la data des de la qual coneixen al candidat/a, el context en el qual es va produir aquest coneixement, el seu treball i les qualitats d'aquest en l'àmbit del Dret o de les ciències socials i humanes, els seus interessos, així com una valoració dels mateixos, i un judici sobre el seu potencial per desenvolupar una investigació doctoral o exercir professions jurídiques d'alt nivell (10%).
5è. Acreditació d'un nivell d'anglès equivalent a B2 o superior (5%).
6è. Estades de recerca en universitats o institucions relacionades amb el contingut del Màster (5%).

En cas de dubte o que siguin necessaris aclariments, la Coordinació del Màster podrà requerir entrevista personal presencial, telefònica o telemàtica.

Complements de formació

Els estudiants amb un títol universitari oficial de Dret, Relacions Laborals, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia, Gestió Aeronàutica, no requereixen de complements de formació.
 
Als estudiants amb títols procedents d'estudis universitaris d'Humanitats i de Ciències Socials diferents dels anteriors s'els podran requerir complements de formació per part de la Coordinació del Màster fins a un nombre màxim de 18 ECTS.
 
La Coordinació del Màster establirà, prèvia avaluació de la formació anterior de cada alumne, la necessitat de cursar complements de formació d'entre les següents assignatures del Grau de Dret:
 
 • Dret Mercantil I (9 ECTS)
 • Dret Mercantil II (6 ECTS)
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I (6 ECTS)
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social II (6 ECTS)
 • Dret Financer i Tributari I (6 ECTS)
 • Dret Financer i Tributari II (9 ECTS)