Màster Universitari en Dret Empresarial

Formació multidisciplinar i especialitzada en matèries jurídiques d'interès per a advocats d'empresa i altres professionals jurídics del sector empresarial

Pla d'estudis Màster Oficial - Dret Empresarial

Perfil d'ingrés

L'estudiant al qual va dirigit és aquell que està en possessió d'un títol universitari oficial i que té interès en les qüestions jurídiques que afecten l'àmbit empresarial en general (mercantils, tributàries, laborals, penals, civils, internacionals, marítimes, comptables, entre altres).

El Màster universitari de Dret empresarial de la UAB, amb el propòsit d'afavorir al màxim la mobilitat entre les diferents disciplines de les Ciències laborals i humanes, admetrà llicenciats o graduats en Dret, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i qualsevol altre grau en el camp de les humanitats i de les ciències socials, prèvia acceptació per part de la coordinació del Màster.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques relacionades amb l'activitat empresarial, des de la perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal i, en general, aquelles que permetin donar solucions jurídiques a les diverses situacions que es produeixen en l'àmbit empresarial.
 • Analitzar i redactar textos jurídics relacionats amb l'activitat empresarial en tots els diferents àmbits d'interès (mercantil, laboral, fiscal i altres).
 • Dominar les tècniques d'investigació per a l'obtenció d'informació d'interès en l'esfera del marc jurídic empresarial.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar treballs i projectes relacionats amb l'àmbit del dret empresarial.
 • Aplicar tècniques d'oratòria i comunicació persuasiva, així com tècniques de negociació en l'àmbit jurídic empresarial.
 • Integrar coneixements jurídics i de negociació per formular judicis dins l'àmbit empresarial.

Competències transversals

 • Buscar informació en la literatura jurídica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial.
 • Utilitzar terminologia i argumentació jurídica per fonamentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica en dret empresarial.
 • Treballar en grup per generar sinèrgies en entorns de treball que involucren distintes persones, incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de forma coordinada i cooperativa.