Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Admissió Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
Podran accedir al màster els llicenciats, graduats o diplomats en Sociologia, Ciència Política, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Economia, Dret, Antropologia, Geografia, Història, Periodisme, Educació Primària i Educació Infantil així com els titulats en estudis equivalents.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:

  • Certificat de l'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat: (50%)
  • Curriculum del candidat que permeti valorar l'experiència professional relacionada amb l'àmbit del màster acreditada mitjançant un certificat d'empresa(**) (30%)
  • Carta de motivació del candidat que inclogui els objectius que l'han conduït a sol·licitar plaça en el Màster (20%)


** L'experiència professional serà puntuada de la següent manera: 
Experiència acreditada amb contracte laboral en les àrees de les polítiques socials, la intervenció social o l'acció comunitària, barem de puntuació:

  • Entre un any d'experiència i 5 anys: 10%
  • Entre 6 anys i 10 anys d'experiència: 20%
  • Més de 10 anys d'experiència acreditada: 30%