Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Pla d'estudis Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43657 - Eines per a la Comprensió de la Realitat Social (2023-24)

 43659 - Eines per a l'Acció Comunitària (2023-24)

 43658 - Epistemologia de la Intervenció Social (2023-24)

 43656 - Fenòmens Socials i Canvi d'Època. Noves Estratègies per a Nous Problemes i Noves Polítiques (2023-24)

 43660 - Mètodes i Tècniques de Recerca Social (2023-24)

 43661 - Polítiques Socials i Àmbits de Benestar (2023-24)

 43662 - Polítiques Socials, Persones i Territori (2023-24)

 43663 - Treball de Final de Màster (2023-24)