Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Pla d'estudis Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Perfil d'ingrés

El Màster va dirigit a persones amb estudis previs de ciències socials i humanitats, ja siguin graduats, diplomats o llicenciats, que busquen l'aprofundiment en eines d'anàlisi, disseny i implementació de polítiques socials i accions comunitàries. Podran accedir al màster els titulats en Sociologia, Ciència Política, Psicologia Social, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Economia, Dret, Antropologia, Geografia, Història, Periodisme, Educació Primària i Educació Infantil, així com els titulats en estudis equivalents.

Coneixements

 • Identificar conceptes i eines per entendre la realitat social, el conflicte i el canvi social, com a via per a promoure i millorar polítiques socials i accions comunitàries.
 • Descriure polítiques socials des d'una perspectiva territorial tant micro com macro, identificant relacions d'interdependència i conflictes entre problemes, actors i actuacions en diferents nivells de l'administració.
 • Interpretar la natura política de les polítiques socials i les accions comunitàries, identificant els reptes que actualment imposen en matèria d'equitat social, sostenibilitat mediambiental i enfortiment democràtic.
 • Identificar els fonaments ètics, epistemològics, metodològics i tècnics de les intervencions socials, les polítiques socials i les accions comunitàries.
 • Distingir entre diversos dissenys institucionals, enfocaments i models de gestió de polítiques socials i accions comunitàries, considerant-ne la pertinència amb els territoris i les poblacions on es despleguen.
 • Distingir les implicacions a l'hora de generar coneixement de les diverses epistemologies i metodologies de recerca social aplicades al camp de les polítiques socials i les accions comunitàries.
 • Identificar la pertinència de l'ús d'eines qualitatives i quantitatives per recollir i analitzar informació en recerca social aplicada al camp de les polítiques socials i l'acció comunitària.

Habilitats

 • Aplicar els continguts teòrics sobre complexitat i canvi de la realitat social, polítiques socials i accions comunitàries, a l'estudi i anàlisi de casos empírics, mantenint la participació i l'empoderament social.
 • Analitzar críticament l'acompliment i les actuacions de professionals que intervenen en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques socials i d'accions comunitàries.
 • Planificar metodològicament processos de diagnòstic, disseny i avaluació de polítiques, programes socials i accions comunitàries, que siguin pertinents i viables als contextos on s'apliquin, protegint criteris d'inclusió, no-discriminació i accessibilitat.
 • Analitzar polítiques socials i accions comunitàries des d'enfocaments que problematitzen els biaixos i les exclusions actualment vigents, d'ordre polític, social, territorial, econòmic, per lloc d'origen o de sexe/gènere.
 • Analitzar solucions de millora de polítiques socials i accions comunitàries que incloguin enfocaments emergents que aborden la complexitat i el canvi social, protegint el respecte pels drets humans i els drets fonamentals.
 • Aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació que siguin pertinents i viables per a projectes de recerca social aplicada.
 • Aplicar metodologies de recerca en polítiques socials i/o accions comunitàries, responent a un problema prèviament fonamentat, des dels punts de vista teòric i empíric.

Competències

 • Avaluar críticament la capacitat de resposta de les polítiques socials i les accions comunitàries davant els reptes de la realitat social actual, complexa i canviant.
 • Innovar a l'hora de cercar alternatives, solucions o estratègies per millorar polítiques socials i accions comunitàries, mantenint-ne l'adaptabilitat als contextos en els quals s'apliquen.
 • Detectar posicions teòricoepistemològiques, recursos tècnicometodològics i actituds pròpies, identificant àrees de millora personals que afavoreixin l'exercici professional i/o investigador al voltant de polítiques socials i accions comunitàries.
 • Treballar en equip generant sinergies que promoguin la definició de responsabilitats, la coordinació de tasques, la col·laboració i el respecte a la diversitat al voltant de projectes de recerca o intervenció sociocomunitària.
 • Desenvolupar projectes en polítiques socials i acció comunitària d'acord amb els principis de responsabilitat ètica de la recerca social, respectant drets humans i fonamentals, la llibertat de pensament, la no-discriminació i protegint la inclusió de perspectives diverses.
 • Comunicar anàlisis i conclusions pròpies sobre polítiques socials i accions comunitàries concretes, a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • Crear eines innovadores per a la transmissió de coneixement sobre la realitat territorial de polítiques socials i accions comunitàries, tot recorrent a les tecnologies de la informació.