Reglament unitat docent

Reglament

 

Reglament de funcionament intern de la Unitat Docent Sant Pau
 
 
Aprovat per la Junta Docent de la Unitat Docent Sant Pau en data 17 de novembre de 2022 i ratificat per la Junta de Facultat de Medicina el 12 de desembre de 2022


Índex
 
TÍTOL PRIMER. NATURALESA I MEMBRES
 
Article 1. Naturalesa
Article 2. Membres
 
 
TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN  
 
Article 3. Tipus d’òrgans
 
Capítol primer. La Junta d’Unitat Docent
 
Article 4. Naturalesa
Article 5. Composició
Article 6. Eleccions
Article 7. Durada del mandat i cessament
Article 8. Competències
Article 9. Funcionament
 
Capítol segon. La coordinadora o el coordinador d’unitat docent
 
Article 10. Naturalesa i funcions
Article 11. Elegibilitat
Article 12. Elecció
Article 13. Durada del mandat, substitució i cessament
Article 14. Competències
Article 15. L’equip de coordinació
Article 16. El Consell d’estudiants
Article 17. Eleccions
 
Capítol tercer. Recursos
 
TÍTOL TERCER. LA REFORMA DEL REGLAMENT
 
Disposició addicional
 
Disposició derogatòria
 
Disposició final
 
 
 
PRIMER. NATURALESA I MEMBRES
 
Naturalesa


La Unitat Docent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Unitat Docent de Sant Pau en endavant) forma part de l’estructura de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel conveni UAB-FGSHSCSPB vigent (1 de febrer de 2010), i desenvolupa la seva tasca docent d’acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Facultat.


Membres


Són membres de la Unitat Docent de Sant Pau: el personal acadèmic amb tasques de docència adscrit a la unitat docent, els estudiants matriculats en els ensenyaments que s’hi imparteixen, i el personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat de Medicina amb destinació a la Unitat.
 
SEGON. ÒRGANS DE GOVERN
 

Són òrgans de govern: la Junta d’Unitat Docent, el coordinador/a d’Unitat Docent i el seu equip, que ha d’incloure com a mínim un secretari/ària de coordinació i el gestor/a de la UD.
 
1.  La Junta d’Unitat Docent
 
a) Naturalesa


És l’òrgan col·legiat de representació de la Unitat Docent.
 
b) Composició


La Junta d’Unitat Docent està formada per 60 membres quer han de seguir la següent distribució: 51% professorat amb vinculació permanent; 9% personal acadèmic no permanent i personal investigador en formació amb tasques de docència; 30% alumnat adscrit a la unitat docent i 10% personal d’administració i serveis.

 

Quan el degà o la degana ho sol·liciti o a petició de la coordinació de la unitat docent, el degà podrà presidir la Junta d’Unitat. Llevat de les circumstàncies esmentades, la Junta d’Unitat Docent està formada per:

Membres nats:

 • el coordinador o la coordinadora de la unitat docent, que la presideix;
 • pel secretari o la secretària de coordinació, que actua com a secretari de la Junta;
 • per la resta de membres de l’equip de coordinació; 
 • pels representants de les unitats departamentals que imparteixen docència a la unitat docent;
 • pels coordinadors o coordinadores de curs de cada titulació impartida;
 • pel gestor/a de la Unitat Docent;
 • pels delegats/des de curs i els alumnes representants a la Junta de Facultat;

 

Membres electes:

 • per una representació del professorat amb vinculació permanent adscrit a la unitat docent que, sumada als membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 51% dels membres de la junta
 • per una representació de la resta de personal acadèmic i del personal  col·laborador amb tasques de docència adscrits a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 9% dels membres de la Junta.
 • per una representació dels estudiants o les estudiants adscrits/tes a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 30% dels membres de la Junta. La representació dels diferents graus serà proporcional al nombre d’estudiants que cada grau tingui matriculats i destinats a la UD;
 • per una representació del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat de Medicina amb destinació a la unitat docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 10% dels membres de la Junta.
 • en cas de vacants en algun dels grups, quedarà automàticament elegit el candidat o candidata que havia obtingut més vots entre els no elegits en la convocatòria anterior.

 

 
c) Eleccions


Els processos electorals per a escollir els membres electes de la Junta s’han de dur a terme d’acord amb el que estableix el Reglament electoral de la UAB i la Junta Electoral de la Facultat de Medicina.
 
  
d) Durada del mandat i cessament


El mandat de la Junta d’Unitat Docent es de tres anys. Els estudiants han de ser renovats cada any. Els membres electes de la Junta poden ser cessats en cas de tres absències injustificades. En aquest supòsit són substituïts pels suplents corresponents en l’ordre de proclamació que hagi determinat la Junta Electoral de la Facultat de Medicina. En cap cas els membres electes poden ser revocats pels seus electors.
 
e) Competències


Són competències de la Junta d’Unitat Docent:
 
1.    Elaborar i aprovar el Reglament de funcionament intern de la unitat docent.
2.    Convocar les eleccions a coordinador o coordinadora i de l’equip corresponent.
3.    Elegir el coordinador o coordinadora i el seu equip, i revocar-los
4.    Vetllar perquè les polítiques d’actuació de la Facultat s’executin a la Unitat Docent.
5.    Vetllar per l’organització de la docència de la unitat docent.
6.   
Crear les comissions que siguin necessàries per un millor funcionament de la unitat docent.
7.    Elaborar i aprovar el repartiment del pressupost anual de funcionament assignat a la unitat docent.
8.    Aprovar l’informe anual del coordinador o la coordinadora, que ha d’incloure necessàriament l’activitat docent i una memòria econòmica.
9.    Elevar propostes d’actuació relacionades amb la unitat docent a la Junta de Facultat.
10.  Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin el Reglament de la Facultat i la resta de normes aplicables.
 
f) Funcionament

 

 1. La Junta d’Unitat Docent es reunirà en sessió ordinària com a mínim dos cops l’any, i en sessió extraordinària, quan la convoqui el coordinador o la coordinadora o a sol·licitud d’un terç dels seus membres..

 

 1. Les reunions de la Junta de Facultat, tant ordinàries com extraordinàries, poden ser presencials o telemàtiques[1] en funció de les necessitats i de la situació concreta en el moment de la convocatòria.

 

 1. La petició de convocatòria extraordinària s’ha d’adreçar al coordinador per escrit i ha d’estar signada per tots els sol·licitants. L’escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l’ordre del dia. El coordinador o la coordinadora ha de procedir a convocar la sessió dintre dels deu dies següents al de la petició.

 

 1. Perquè la constitució de la Junta sigui vàlida han de ser-hi presents, almenys, el coordinador o la coordinadora o en qui delegui, que farà la funció de president, i la meitat dels membres en primera convocatòria i, com a mínim, el 30% dels membres en segona convocatòria, sense tenir en compte el president ni el secretari .

 

 1. Els acords es poden adoptar per assentiment o per votació. Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. Altrament, s’ha de fer una votació ordinària, que es s’efectua a mà alçada: en primer lloc, els que aprovin la proposta; a continuació, els que la desaprovin i, finalment els que s’abstinguin.
   
 2. La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones i quan així ho decideixi el coordinador o la coordinadora, o a sol·licitud del 20% dels membres presents.

 

 1. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord ha de ser-hi present, almenys, el 30% dels membres de la Junta a més del coordinador o la coordinadora o el secretari o secretària si actua per delegació.
   
 2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques s’hagin d’adoptar per majoria qualificada.
   
   
  2. El coordinador o coordinadora d’unitat docent
   
  a) Naturalesa i funcions


El coordinador o coordinadora d’Unitat Docent hi exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i té la representació de la Unitat Docent.


b) Elegibilitat


El coordinador o la coordinadora és elegit o elegida per la Junta d’Unitat Docent entre el professorat amb vinculació permanent adscrit a la Unitat Docent. Per poder ser coordinador cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la UAB.


És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern.
 
 
c) Elecció


La convocatòria d’elecció de coordinador o coordinadora correspon a la Junta d’Unitat Docent i s’ha de fer almenys 30 dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit.


La convocatòria ha d’anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el títol I del Reglament electoral.


La Junta d’Unitat Docent ha de reunir-se en sessió extraordinària per a elegir el coordinador, que ha de constituir l’únic punt de l’ordre del dia.


Cada membre de la Junta disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.


Les paperetes de vot per a l’elecció del coordinador o coordinadora han de ser de vot a candidat o de vot en blanc.


En el supòsit de diverses candidatures, es proclama coordinador o coordinadora el candidat o la candidata que hagi obtingut majoria absoluta. En el cas que cap candidat o candidata no hagi obtingut la majoria absoluta, s’ha d’efectuar una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots. En aquesta segona votació es proclama coordinador o coordinadora el candidat o candidata que obtingui la majoria simple de vots.


En el supòsit d’una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclama coordinador o coordinadora el candidat o candidata si obté, almenys, la majoria simple de vots.


En cas d’absència de candidatures, es perllongarà fins a sis mesos el mandat del coordinador o coordinadora sortint i es farà una nova convocatòria.

En cas que no s’hi presenti cap candidatura, el professor amb vinculació permanent amb més antiguitat a la UAB exercirà de coordinador o coordinadora.
 
d) Durada del mandat, substitució i cessament


El mandat del coordinador o coordinadora és de tres anys, renovable per un sol període consecutiu.
 
En cas d’absència o malaltia, no superior a 6 mesos consecutius, el secretari o secretària en serà el substitut.
 
La revocació del coordinador o coordinadora pot ser proposada per un terç dels membres de la Junta d’Unitat Docent. La presentació de la proposta obliga la Junta a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es fa la votació de la proposta, que s’aprova si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres de la Junta d’Unitat Docent.
 
e) Competències


Les competències del coordinador o coordinadora d’unitat docent són:
 
1. Representar la unitat docent.
2. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la unitat docent i, en especial, l’organització de les activitats docents.
3. Dirigir els serveis de la unitat docent i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
4. Organitzar l’execució de les partides pressupostàries de la unitat docent.
5. Vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la unitat docent, especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis.
6. Convocar i presidir la Junta d’Unitat Docent i executar-ne els acords.
7. Vetllar perquè els membres de la unitat docent compleixin els seus deures i se’ls respectin els seus drets, d’acord amb les normatives específiques que els regulin.
8. Assumir qualsevol altra competència establerta en el present reglament i en les seves normes de desenvolupament.
9. Assumir les competències que li siguin delegades pel degà i les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans de la Unitat Docent, la Facultat o els Departaments.

f) L’equip de coordinació


El coordinador o la coordinadora compta amb l’assistència del secretari o secretària de coordinació i un nombre variable de membres per a desenvolupar millor les seves funcions


El secretari o secretària i la resta de membres de l’equip de coordinació els designa el coordinador o coordinadora d’Unitat Docent. El secretari o secretària de coordinació, que ho és també de la Junta d’Unitat Docent, ha de formar par del personal acadèmic adscrit a la Unitat Docent.
 
3. El consell d’estudiants


El Consell d’Estudiants és l'òrgan de representació, debat i coordinació dels/de les estudiants de la Unitat Docent i està format, com a mínim, pels delegats i delegades de cada curs, i titulació o persones en les que aquests deleguin i pels representants dels/de les estudiants en la Junta de Unitat Docent o persones en les que deleguin.
 
Les competències i actuacions del Consell d'Estudiants de cada Unitat Docent són les que estableix el Reglament que regula aquest òrgan i el seu funcionament.
 
4. Eleccions


Tots els processos electorals de la Unitat Docent de Sant Pau són regulats per la Junta Electoral de la Facultat, d’acord a les normes que estableix el Reglament electoral de la UAB.
 
Tercer. Recursos
 
1. Per complir els seus objectius, la Unitat Docent de Sant Pau, compta amb els recursos estipulats en el conveni del la UAB amb la FGSHSCSPB. També pot comptar amb els recursos que pugui obtenir d’altres entitats públiques o privades, dins els límits marcats per les normatives vigents de la UAB.
 
2. També compta amb l’equip del personal d’administració i serveis de la UAB adscrit a la Facultat amb destinació a la Unitat Docent on desenvolupa les funcions administratives i auxiliars de la unitat docent i assumeix responsabilitats en aquest àmbit.
 
3. El coordinador o coordinadora de la Unitat Docent de Sant Pau és el responsable de la gestió dels recursos d’aquesta unitat. Compta per a aquesta funció amb la col·laboració del gestor/a i el seu equip de personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat amb destinació a la Unitat Docent.
 
4. El gestor/a assisteix tècnicament al coordinador o coordinadora i el seu equip per a les funcions que li són pròpies.
 
Quart. LA REFORMA DEL REGLAMENT
 
Aquest reglament solament pot ser modificat per la Junta d’Unitat Docent i, en tot cas, ha de ser ratificat per la Junta de Facultat.
 
Disposició addicional


Per a interpretar aquest reglament en els punts en què es cregui oportú, es prendran com a referència el Reglament de la Facultat de Medicina i els Estatuts de la UAB.
 
Disposició derogatòria


Aquest reglament revoca els antics reglaments de la Unitat Docent Sant Pau.
 
Disposició final


Aquest reglament entrarà en vigor el dia en què sigui ratificat per la Junta de la Facultat de Medicina.

 

[1] Perquè siguin telemàtiques caldrà complir amb els requisits previstos a l'article 17.1 Llei 40/2015, d'1 d'octubre