Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

RMN en estat sòlid

Actualment els nuclis que es solen estudiar mitjançant RMN en estat sòlid són: 7Li, 11B, 13C, 15N, 23Na, 27Al, 29Si i 31P. Si bé, es pot posar a punt qualsevol altre nucli que sigui d'interés que sigui viable

Els camps d'aplicació són molt diversos, des de caracterització de polímers, vidres, material amorf, material catalític en un suport sòlid, mostres insolubles, polimorfisme de fàrmacs, sòls, derivats del petroli...


Per obtenir una bona qualitat espectral la mostra ha de ser el més homogènia possible i disposar de suficient quantitat (50 - 100 mg depenen de la densitat de la mostra). Per això, es demana que s'homogenitzi la mostra al màxim abans de portar-la, polveritzant-la el més finament possible. La mostra s'ha d'empaquetar en rotors de 4 mm amb un volum de 80 ul.