Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Política Protecció de Dades i Qualitat

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que es facilitin seran incorporades als fitxers de dades del Servei de RMN (SeRMN) i de l'Àrea d'Economia i Finaances (AEiF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les finalitats principals d'aquests fitxers són la gestió de l'accés a les instal·lacions del SeRMN i de l'ús de l'equipament científic del SeRMN, i la gestió administrativa del SeRMN per part del SeRMN i l'AEiF. La Universitat Autònoma de Barcelona té la titularitat d’aquests fitxers i el SeRMN i l'AEiF són els òrgans responsables.

Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i es faran servir per les finalitats pròpies del Servei de RMN i de l'Àrea d'Economia i Finances. D’acord amb el RGPD i la LOPD, tens el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, enviant un correu electrònic a l’adreça s.rmn@uab.cat.

Qualitat

La Direcció del SeRMN, en coherència amb la política establerta per als SCT, manifesta el seu lideratge i el seu compromís amb la professionalitat i qualitat dels serveis que ofereixen.