Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Compendi de publicacions

Per presentar i defensar la tesi com a compendi de publicacions, cal sol·licitar-ho a la Comissió de Doctorat del Departament de Matemàtiques.

Procediment

S’ha de presentar la sol·licitud de tesi per compendi adreçada a la Comissió de Doctorat adjuntant la documentació següent, sempre original:

 • Informe dels directors/es, aquest informe indicarà la idoneïtat per la defensa d’aquesta tesi com a compendi de publicacions, les aportacions que fa a la tesi, l’obertura de noves vies de treball i la importància i l’aplicabilitat dels resultats.
 • Còpia dels articles originals
 • Acceptació per escrit de tots els coautors doctors que el doctorand presenti el treball com a tesi. Han de ser originals, no s’admetran ni faxos, ni escàners, ni signatures digitalitzades.
 • Renúncia dels coautors no doctors dels treballs a presentar-los com a part d’una altra tesi doctoral. Han de ser originals, no s’admetran ni faxos, ni escàners, ni signatures digitalitzades.

Requisits

 1. Un mínim de dos articles originals de recerca en revistes de la especialitat que tinguin factor d'impacte establert pel Institut per la Informació Científica (Institute for Scientific Information,ISI). Un dels articles ha de ser amb factor d'impacte superior a la mediana.
 2. Que aquests articles hagin estat publicats o acceptats (**)  amb posterioritat a la data d'admissió al Programa de Doctorat (RD 99/2011) o la data d’inscripció de la tesi (RD 1393/2007) i no hagin estat utilitzats en tesis anteriors.  A més s’haurà de presentar la conformitat de tots els signants per tal que els articles siguin utilitzats per aquest propòsit.
 3. Que en els articles originals aparegui el nom del Departament de Matemàtiques de la UAB a través de la filiació del doctorand.

(*) La Comissió acadèmica del programa de Doctorat en Matemàtiques ho resoldrà en un termini de 15 dies.
 (**) L’acceptació s’ha d’acreditar aportant un escrit formal de l’editorial.

Estructura de la tesi per compendi d’articles

La  presentació de la tesi com a compendi de publicacions tindrà un mínim de 25 pàgines a més dels articles i haurà de seguir en la seva redacció la estructura següent:

 1. Introducció en la que es presentin els treballs i es justifiqui la unitat temàtica de la tesi.
 2. Presentació global dels resultats i discussió de la seva novetat i rellevància en el context de la recerca recent en el tema.
 3. Conclusions finals.
 4. Còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Comissió Acadèmica.