Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Ressenya històrica

El Departament de Matemàtiques va ser creat per acord de la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 27 de setembre del 1985 però té els seus precedents en la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències.

Fent una mica d’història podem recordar que la Universitat Autònoma va iniciar les seves activitats el curs 1968-69 amb les facultats de Lletres i de Medicina. El curs següent s’hi afegí la Facultat de Ciències amb el seu primer curs selectiu. El curs 1970-71 es van començar a impartir els segons cursos de les llicenciatures de Física, de Química i de Biologia. El segon curs de la llicenciatura de Matemàtiques, juntament amb el de la llicenciatura de Geologia, es va impartir per primera vegada el curs 1971-72, anys que marquen, per tant, l’inici dels estudis de matemàtiques a la UAB i, d’alguna manera, l’inici de l’actual departament de Matemàtiques. Si bé la UAB va començar les activitats a l’Hospital de Sant Pau i al Monestir de Sant Cugat, la titulació de matemàtiques es va iniciar ja a l’edifici de la facultat de Ciències a Bellaterra, en el qual els matemàtics ocupaven dues plantes de l’actual torre de matemàtiques.

La Facultat de Ciències estava estructurada en seccions, una per cada titulació. La Secció de Matemàtiques va ser, doncs, el referent de les matemàtiques a la UAB fins a la creació del departament actual. La Secció de Matemàtiques tenia al seu càrrec l’organització dels ensenyaments de la llicenciatura però també la docència de matemàtiques que es feia a altres titulacions: Física, Química, Biologia, Geologia i Medicina al començament i d’altres més endavant. Però la secció, des del seu començament, va impulsar tot allò que ara és competència dels departaments, en l’àmbit de les matemàtiques. De manera especial es va ocupar de la contractació de nous professors, del foment de la recerca, de la creació d’una biblioteca de matemàtiques i va iniciar, el curs 1974-75, la publicació de la revista Publicacions de la Secció de Matemàtiques que l’any 1988 passà a ser la revista Publicacions matemàtiques que ara edita el departament. També va iniciar les relacions científiques amb universitats estrangeres a través d’una política de professors visitants i va impulsar l’elaboració de tesis doctorals, impartint cursos de doctorat i procurant que els professors ajudants tinguessin unes condicions favorables per a dedicar-se a la investigació.

La creació, l’any 1985, del Departament de Matemàtiques i dels altres departaments de la UAB es va fer en aplicació dels Estatuts de la universitat que havien estat aprovats aquell mateix any. Aquests estatuts fixaven l’estructura de la UAB en una doble xarxa: d’una banda els departaments encarregats del professorat i de la recerca, i de l'altra els centres, responsables de l’organització de la docència. Cal destacar el fet que a la UAB es va optar per crear un departament únic de matemàtiques, la qual cosa va permetre continuar amb l’esperit d’unitat i de col·laboració que havia presidit la secció de matemàtiques. Així, el Departament de Matemàtiques va iniciar el seu camí de contribuir a potenciar i millorar la investigació en matemàtiques, procurant aconseguir els mitjans humans i materials que són necessaris per a aquesta finalitat; la Secció de Matemàtiques va continuar com a secció de la facultat de Ciències, dedicada a l’organització de la titulació de matemàtiques i a facilitar la relació amb els estudiants.

Al llarg de la vida del departament s’han produït alguns canvis importants entre els quals cal esmentar l’ampliació d’espais a la tercera planta de la torre de matemàtiques i als locals de l’antic Centre de Càlcul, el trasllat de la biblioteca de matemàtiques des dels espais del departament a la biblioteca de Ciències o la creació d’una xarxa informàtica pròpia del departament. Tot i aquests canvis i el creixement important que el departament ha tingut amb la incorporació constant de professors i investigadors, l’esperit que va inspirar els inicis de les matemàtiques a la UAB i que va regir la secció fins al 1985 ha estat recollit i impulsat per tots els equips que han dirigit el departament. El resultat ha estat un departament actiu, cohesionat, obert a noves línies de recerca, innovador en la docència, que s’ha guanyat un prestigi a nivell internacional del tot merescut.