Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Organització

Òrgans de govern del Departament

El Consell de Departament:

En són membres tot el personal acadèmic doctor, dos representants del personal acadèmic no doctor, cinc representants del personal investigador en formació, dos representants del personal d’administració i serveis, i un estudiant de tercer cicle en representació dels estudiants del Departament. L’elecció dels representants i dels seus substituts, es realitza mitjançant sufragi universal lliure i secret segons els termes previstos al Reglament electoral de la UAB. La durada del mandat d’aquests representants és de 3 anys.

Les competències principals del Consell de Departament són:

 • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir el director, aprovar la relació, la distribució i l’execució de les despeses.
 • Realitzar una memòria anual d’activitats i és el responsable de programar i coordinar la tasca docent del Departament.
 • Proposar la convocatòria de places de personal i designar els membres de les comissions de selecció.

La Comissió Executiva:

Està formada pel director, el vocal d’afers econòmics, el secretari, un representant de cada unitat, un estudiant de doctorat i el gestor departamental.

L'Equip de Direcció:

Està format pel director, el vocal d’afers econòmics, el secretari i el coordinador de tercer cicle.

Altres comissions i càrrecs

Altres òrgans de govern:

 • La Comissió de Professorat. Està formada pel director i el secretari, els coordinadors d'unitat i un representant de cada unitat.
 • La Comissió de Docència. Està formada pel secretari, els membres del departament que siguin coordinadors d'estudis i els responsables del departament a les titulacions on imparteix docència.
 • La Comissió de Recerca. Està formada pel director, els coordinadors d'unitat i els investigadors principals de projectes de recerca.
 • La Comissió de Tercer Cicle. Està formada pel coordinador, un representant doctor de cada unitat i un estudiant.

Altres càrrecs:

 • Un coordinador per a cada unitat.
 • Un editor de publicacions.
 • Un director del Servei de Consultoria Matemàtica.
 • Un coordinador d’Informàtica.
 • Un coordinador de Relacions amb l’Ensenyament Secundari.
 • Un coordinador de Relacions Internacionals i Programes d’Intercanvi.
 • Un coordinador de Comunicació.
 • Un responsable per cadascuna de les titulacions en què el Departament imparteix docència.